Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, World Football Association, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op ?Alles aanvaarden en verder naar de website?.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Reglement Buitenlandse Paardenwedrennen

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: DRAAGWIJDTE, INHOUD EN UITWERKING VAN HET REGLEMENT

Het voorliggend reglement wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke regelingen hieromtrent en de principes van de KANSSPELCOMMISSIE. Het kan op elk moment worden gewijzigd.
Eén exemplaar van voorliggend reglement en zijn wijzigingen werd neergelegd bij de Kansspelcommissie.
In geval van betwisting gaat de Nederlandstalige versie van voorliggend reglement voor op de Franstalige.
Door een weddenschap aan te gaan bij WFA, verklaart de wedder zich akkoord met de bepalingen van voorliggend reglement, zonder enige reserve of voorbehoud.
Een weddenschap geeft slechts recht op uitbetaling van winst of terugbetaling van inzet op een welbepaalde weddenschap, voor zover de bepalingen van voorliggend reglement werden nageleefd.
Bij wijze van algemene regel, worden de uitbetalingen van winsten of de terugbetalingen van inzet geregeld na het officieel maken van de uitslag en van de opbrengsten op de renbaan.
Voor World Football Association kan daarna geen enkele wijziging in aanmerking genomen worden.
Toch kan World Football Association of de uitbater van het agentschap de betaling vertragen voor een grondige controle van het formulier of controle van de identiteit van de wedder of de persoon die de uitbetaling van de winsten vraagt .
Bij een electriciteitspanne of onderbreking van de transmissie van het programma, wordt de uitbetaling van winsten stop gezet tot de situatie weer normaal is.
In het algemeen worden de spelersrekeningen gecrediteerd met de winsten, 24 uur na de afloop van de laatste match die op het spel vermeld staat.
Bij een vermoeden van effectieve fraude of van een poging tot fraude kan de uitbetaling van de winst of de terugbetaling uitgesteld worden om zich te verzekeren dat geen (poging tot) fraude werd ondernomen.


ARTIKEL 2: FORMULES

CS en CC

 • CS: de relatieve plaats van de paarden in elke unitaire weddenschap spruit voort uit de door de wedder aangeduide voorkeurvolgorde die gelezen wordt van links naar rechts.
 • CC: de paarden worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijke volgordes in aanmerking genomen (6 voor de Tiercé, 24 voor de Quarté+ en 120 voor de Quinté+)

AR (aller-retour)
Als een combinatie in AR wordt ingezet, wordt elk van de unitaire weddenschappen in de twee richtingen in aanmerking genomen.

CC VELD
de paarden uit het veld worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijke volgordes in aanmerking genomen

AR VELD
de paarden uit het veld worden in elke unitaire weddenschap in de 2 richtingen in aanmerking genomen

TIBNV
Een combinatie “met veld” ingezet in TIBNV (terugbetaling indien basis niet vertrekkend) wordt terugbetaald als zij een basispaard bevat dat niet vertrekkend wordt verklaard, als de basispaarden “omcirkeld” zijn, of indien de lengte van de basis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tiercé weddenschap, 4 voor de Quarté+ weddenschap, 5 voor de Quinté+ weddenschap.

TIVBNV
Een “veld”combinatie ingezet in TIVBNV (terugbetaling indien VOLLEDIGE basis niet vertrekkend) wordt terugbetaald als alle basispaard(en) niet vertrekkend wordt verklaard, als de basispaarden “omcirkeld” zijn, of indien de lengte van de basis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tiercé weddenschap, 4 voor de Quarté+ weddenschap, 5 voor de Quinté+ weddenschap.

 

 

HOOFDSTUK II: PAARDENRENNEN GELOPEN IN FRANKRIJK

ARTIKEL 20: SOORTEN WEDDENSCHAPPEN EN DE MAXIMALE OPBRENGSTEN

20.1. Basisinzetten, maximale opbrengsten en winsten

WEDDENSCHAPPEN BASISINZETTEN
in Euro
Franse Paardenwedrennen
Maximale opbrengst Maximale winsten
Enkel spelW
PL
0.50
0.50
100/1
25/1
125.000
Show 0.50 50/1 125.000
2 sur 4 0.50 100/1 50.000
OverdrachtW
PL
0.50
0.50
  125.000
       
KoppelW
PL
ORDE
0.50
0.50
0.50
500/1
100/1
500/1
50.000
Trio 0.50 5000/1 125.000
Trio ORDE 0.50 5000/1 125.000
Tiercé 0.50   125.000
Quarté 0.50   125.000
Quarté+ 0.50   125.000
Quintet 0.50   125.000
Quinté+ 0.50   125.000
345+ 0.10   125.000
Multi 0.50   125.000

Winsten zijn samenvoegbaar en worden integraal uitbetaald ten belope van de maximale winsten, aangeduid in de tabel.
Volledig in overeenstemming met voorgaande maxima, kan de totale winst van een wedder of groep wedders, 125.000 euro per dag niet overschrijden.
20.2. Vermeerdering van de maximale opbrengst in verhouding tot de basisinzet
Als de opbrengst van een weddenschap door een bepaling van voorliggend reglement beperkt wordt, wordt de maximale opbrengst van die weddenschap als volgt berekend: maximumbedrag wordt vastgelegd voor één, vermenigvuldigd met de basisinzet.
20.3. Vermeerdering van de maximale opbrengsten
Afgezien van de bepalingen van punt 20.2., kunnen de maximale opbrengsten niet vermeerderd worden.
20.4. Beperking van de maximale opbrengsten
Als er maximale opbrengsten, die kleiner zijn dan deze die voorzien zijn in artikels 20.1 en 20.2 van dit artikel, toegepast worden in de agentschappen, zullen ze ter kennis van het publiek gebracht worden


ARTIKEL 21: REGELS TOE TE PASSEN IN GEVAL VAN DEAD-HEAT (Ex-aequo)

Algemeen : In geval van Dead-Heat moet de inzet worden gedeeld door het aantal deelnemers dat bij de dead-heat betrokken is, uitgezonderd bij de volgende soorten weddenschappen:
Show: Opbrengst geplaatst gedeeld door het aantal deelnemers dat bij de Dead-Heat betrokken is vermenigvuldigd met 2,5 / 2 / 1,5 of 1,25 volgens de situatie
Tiercé: 50% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde, de andere 50% is voorzien voor de wanorde
Quarté: 40% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde en 60% voor de wanorde
Quintet: 30% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde, 60% voor de wanorde en 10% voor de Extra’s
In geval van Dead-Heat moeten de herverdelingen uit onderstaande tabel toegepast worden.

2 selecties op de

DEAD-HEAT Eerste Plaats Tweede Plaats Derde Plaats Vierde Plaats Vijfde Plaats
Tiercé 2 volgordes
4 wanordes
2 volgordes
4 wanordes
2 volgordes
10 wanordes
   
Quarté &
Quarté Plus
2 volgordes
22 wanordes
2 volgordes
22 wanordes
2 volgordes
22 wanordes
2 volgordes
46 wanordes
 
Quintet &
Quintet Plus
2 volgordes
118 wanordes
2 volgordes
118 wanordes
2 volgordes
118 wanordes
2 volgordes
118 wanordes
2 volgordes
238 wanordes

ARTIKEL 22: INTERPRETATIE VAN WEDDENSCHAPPEN

22.1 Vereffening van de weddenschap
De weddenschap "winnend" wordt vereffend op basis van de werkelijk ingezette en
geregistreerde inzet van de wedder. Het bedrag van de winst is gelijk aan de
vermenigvuldiging van de basisinzet met de opbrengst bepaald voor dit soort weddenschap,
rekening gehouden met de bepalingen van artikel 20 van voorliggend reglement en eventuele
bijkomende afhoudingen.
22.2. Basis voor de opbrengsten :
a). Het is de officiële inschrijvingslijst van de paarden op het ogenblik van de definitieve afsluiting van de inschrijvingen voor de betrokken ren, inschrijvingslijst met zijn bijkomende informatie (jockey, stal, ...) die als referentie wordt gebruikt voor de interpretatie van de weddenschappen.
b). Worden de opbrengsten van bepaalde weddenschappen berekend op basis van de startnoteringen, betreft het in principe de laatste gekende officiële (eind)noteringen voor het vertrek van betrokken ren. Die noteringen worden startnoteringen of eindnoteringen genoemd.
Opbrengsten en startnoteringen worden op dit ogenblik gepubliceerd in de krant of de website "Paris Turf", de enige referentiebron in geval van betwistingen. Zijn genoemde startnoteringen niet beschikbaar, doen de laatstgekende, gepubliceerde Pari Mutuel-noteringen dienst.


ARTIKEL 23: WEDDENSCHAPPEN MET VASTE NOTERING

23.1 Op bepaalde paardenrennen kan WFA weddenschappen met vaste notering organiseren. Deze noteringen, vastgelegd door WFA, kunnen schommelen tussen het moment van de opening voor de opname van weddenschappen en het begin van de meeting. In een weddenschap met vaste notering, en als de wedder gewed heeft op het winnend resultaat, zal hem zoveel keer de inzet terugbetaald worden als de notering bij de registratie van de weddenschap voorziet bovenop de terugbetaling van de inzet zelf.
23.2 In geval van een wijziging van de noteringen, heeft deze wijziging alleen betrekking op de notering van de weddenschappen die na deze verandering werden geregistreerd. In ieder geval, worden de weddenschappen steeds uitbetaald op basis van de noteringen die van kracht zijn op het moment van de registratie en de afdruk van het formulier.
23.3 Op het aanbod van weddenschappen die door de organisator worden verdeeld, wordt de opbrengst, winst en inzet, aangeduid voor de aangegane inzet.
23.4 De maximale winst is 25.000 Euro voor de weddenschappen met vaste notering.
23.5 De organisator is niet verantwoordelijk voor een foutieve notering die door haar agenten wordt aangeplakt of die door de pers wordt verspreid. In geval van een foutieve notering, zal de weddenschap enkel uitbetaald worden op basis van de op het formulier afgedrukte notering.
23.6 De organisator legt van tevoren bij de opening van de weddenschappen voor iedere ren die als ondersteuning dient vast welke soorten weddenschappen aanvaard worden.
23.7 De winnend en geplaatste weddenschappen met vaste notering op niet vertrekkende paarden geven geen recht op terugbetaling.


ARTIKELEN 24 tot 29: ONTBREKEND

 

 

HOOFDSTUK III: SOORTEN WEDDENSCHAPPEN

ARTIKEL 30: DE WEDDENSCHAP ENKEL SPEL

30.1. Soort weddenschap
a) De weddenschap Winnend is de aanduiding van het paard dat zich als eerste klasseert in die ren waarvoor de weddenschap is ingericht.
b) De weddenschap Geplaatst is de aanduiding van een paard dat zich dient te klasseren :
- bij de eerste drie van de ren, waarvoor de weddenschap is ingericht en waarvoor tussen acht of meer paarden werden ingeschreven;
- bij de eerste twee van de ren, waarvoor de weddenschap is ingericht en waarvoor tussen vier en zeven paarden werden ingeschreven;
Een geplaatste inzet bij een ren van minder dan vier vertrekkers, wordt omgevormd tot een winnende inzet.
30.2. Opbrengsten
a) Basis van de opbrengsten : de opbrengsten zijn deze van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
b) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.
30.3. Stal
Als er in Frankrijk verschillende paarden die aan de ren deelnemen aan eenzelfde eigenaar toebehoren of aan elkaar worden gekoppeld voor de weddenschappen, worden zij als “stal” beschouwd. Als één van deze paarden zich als eerste plaatst, hebben alle weddenschappen Winnend die ingezet werden op de andere paarden van de stal die aan de ren deelnemen, recht op dezelfde Winnend opbrengst.
30.4. Niet-vertrekkers - Forfaits
De weddenschappen Winnend of Geplaatst op niet-vertrekkende paarden, worden terugbetaald.


ARTIKEL 31: DE WEDDENSCHAP SHOW

31.1 Soort weddenschap
a) De weddenschap Show is de aanduiding van het paard dat zich tweede klasseert in die
ren waarvoor de weddenschap is aangegaan.

 • De weddenschap Show is alleen aanvaard op rennen waarin 8 of meer paarden deelnemen

31.2 Opbrengsten

 • Definitie

De opbrengst Show wordt geregeld voor elke weddenschap Show die
de aanduiding van het paard dat zich tweede klasseert bevat.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengst Show wordt berekend door de opbrengst Enkel Geplaatst van de Franse Pari Mutuel van het paard dat als tweede eindigt te vermenigvuldigen met 2.5 als de weddenschap is ingezet op een ren die 13 vertrekkers of meer bevat.
De opbrengst Show wordt vastgelegd door de opbrengst Enkel Geplaatst van de Franse PMU van het paard dat als tweede eindigt te vermenigvuldigen met 2 als de weddenschap is ingezet op een ren die tussen 8 en 12 vertrekkers bevat.

 • Maximum opbrengsten: zie tabel artikel 20.1

31.3 Niet-vertrekkers - Forfaits
De weddenschappen Show op een niet-vertrekkend paard worden terugbetaald.


ARTIKEL 32: DE WEDDENSCHAP KOPPEL

32.1. Soort Weddenschap
a) De weddenschap winnend Koppel is de aanduiding, zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst, van de eerste twee paarden van een ren waarvoor deze weddenschap geldt en die minimum 8 ingeschrevenen moet bevatten.
b) De weddenschap geplaatst Koppel is de aanduiding, zonder juiste volgorde van aankomst, van twee van de eerste drie paarden van een ren waarvoor deze weddenschap geldt en die minimum 8 ingeschrevenen moet bevatten.
32.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
32.3. Opbrengsten
a) Winnend en geplaatst Koppel :
De opbrengst Winnend Koppel wordt toegekend aan elke eenheidsweddenschap van twee paarden, die - ongeacht hun volgorde - de eerste twee aangekomen paarden van een ren vormen.
De opbrengst Geplaatst Koppel wordt toegekend aan elke eenheidsweddenschap die twee van de drie geklasseerde paarden bevat.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
2. Bij gebrek aan een winnend Koppel weddenschap of als de winnend Koppel niet gedekt is, is de winnend Koppel opbrengst gelijk aan het produkt van de vertreknoteringen van de eerste twee paarden gedeeld door 2.
3. Bij gebrek aan een geplaatst Koppel weddenschap of als de geplaatst Koppel niet gedekt is, is de geplaatste Koppel opbrengst gelijk aan het produkt van de vertreknoteringen van de paarden die ze bevat gedeeld door 6.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.
32.4. Niet-vertrekkers - Forfaits
a) Is één van beide paarden, ingezet voor Koppel, niet-vertrekkend, wordt de unitaire inzet al naargelang het geval omgevormd tot ofwel Enkel winnend ofwel Enkel geplaatst op het vertrekkend paard.
b) Elke inzet op een eenheidsweddenschap bestaande uit niet-vertrekkers, wordt terugbetaald.


ARTIKEL 33: DE WEDDENSCHAP WINNEND KOPPEL ORDE

33.1. Soort Weddenschap
De weddenschap winnend Koppel Orde is de aanduiding, in de juiste volgorde van aankomst, van de eerste twee paarden van een ren waarvoor deze weddenschap geldt.

33.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld

33.3. Opbrengsten
a) Winnend Koppel Orde:
De opbrengst Winnend Koppel Orde wordt toegekend aan elke eenheidsweddenschap van twee paarden, die de eerste twee aangekomen paarden in volgorde van een ren vormen.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
2. Bij gebrek aan een winnend Koppel orde weddenschap of als de winnend Koppel Orde niet gedekt is, is de winnend Koppel Orde opbrengst gelijk aan de opbrengst winnend Koppel maal 2. Bij gebrek, worden de eindnoteringen van de eerste 2 paarden onderling vermenigvuldigd.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.
33.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste aan de aankomst => Winnend, beperkt tot de Winnend Koppel Orde (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 2 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 2 niet-vertrekkers bevatten.

ARTIKEL 34: DE WEDDENSCHAPPEN OVERDRACHT

34.1. Soort weddenschap
a) De weddenschap Overdracht bestaat uit een opeenvolging van weddenschappen, gekozen uit verschillende rennen. Hierbij wordt de winst voortkomend uit de eerste weddenschap, gebruikt als inzet voor de volgende weddenschap. Een Overdracht weddenschap kan selecties op paardenrennen die buiten België worden gelopen onder elkaar combineren.
b) Elke Geplaatste Overdracht weddenschap van meer dan 125 Euro, ingezet op één of meerdere formulieren, moet voor 1/3 winnend en 2/3 geplaatst aangegaan worden.
Elk deel van een inzet Geplaatst die voor meer dan 125 Euro de inzet Winnend overtreft, wordt terugbetaald.
Een groep wedders die besluiten samen een weddenschap aan te gaan, wordt beschouwd als één wedder. Hierop is bovenstaande regel uiteraard van toepassing
34.2. Wedwijzen
De weddenschap Overdracht kan de weddenschappen Winnend, Geplaatst, Show, Winnend en Geplaatst Koppel, Trio op rennen die elders dan in België worden gelopen, onder elkaar combineren.
De weddenschap Overdracht per 2, per 3, per 4 ... bestaat uit een reeks van weddenschappen Overdracht die 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4 enz worden genomen al naargelang het geval.
34.3. Maximale opbrengsten
Zie tabel, artikel 20.1.
34.4. Andere bepalingen
De andere bepalingen die slaan op de weddenschappen waaruit de Overdracht weddenschap is
samengesteld zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdracht weddenschappen..


ARTIKEL 35: DE WEDDENSCHAP TRIO

35.1. Soort weddenschap
De weddenschap Trio is de aanduiding van de eerste drie paarden van een ren waarop de weddenschap betrekking heeft, en waarbij de juiste volgorde geen belang heeft.
35.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld

35.3. Opbrengsten
a) Definitie :
De opbrengst Trio wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie, bestaande uit de eerste drie paarden van de aankomst, ongeacht hun volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
2. Is de Trio niet gedekt, wordt de opbrengst berekend door de vertreknoteringen van de paarden die de Trio vormen onderling te vermenigvuldigen. Het verkregen product wordt gedeeld door zes voor een ren van 8 of meer ingeschreven deelnemers en aan 90% van dit product bij 5 tot 7 ingeschreven deelnemers. Zo ontstaat de opbrengst voor een eenheid.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.

35.4. Niet-vertrekkers - Forfait

 • 1 niet vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel Speciaal, beperkt tot de Trio-opbrengst. In volgorde bij 5 tot 7 deelnemers.
 • 2 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend beperkt tot de Trio opbrengst (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 3 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 3 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 36: DE WEDDENSCHAP TRIO ORDE

36.1. Soort weddenschap
De weddenschap Trio Orde is de aanduiding van de eerste drie paarden van een ren waarop de weddenschap betrekking heeft, in de juiste volgorde.
36.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
36.3. Opbrengsten
a) Definitie :
De opbrengst Trio Orde wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie, bestaande uit de eerste drie paarden van de aankomst in de juiste volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
2. Is Trio Orde niet gedekt, wordt de opbrengst Trio maal 6 uitbetaald.
Bij gebrek hieraan worden de vertreknoteringen van de paarden die de Trio Orde vormen onderling vermenigvuldigd. De opbrengst is gelijk aan 90% van het verkregen product.
c) Maximale opbrengsten: Zie tabel, artikel 20.1.

36.4. Niet-vertrekkers - Forfaits

 • 1 niet vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel Speciaal Orde, beperkt tot de Trio Orde-opbrengst.
 • 2 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend beperkt tot de Trio Orde opbrengst (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 3 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 3 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 37: DE WEDDENSCHAP TIERCE (CLASSIC TIERCE))

37.1. Soort weddenschap
De weddenschap Tiercé, is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst, van de eerste drie paarden van een ren waarvoor de weddenschap geldt.
De ren, door de Franse Pari Mutuel aangewezen voor de Tiercé, is de belangrijkste van de dag. Bij annulering van de ren worden alle inzetten voor de weddenschap Tiercé terugbetaald. Een andere ren kan echter vooraf door de uitbater aangeduid worden.

  • Wedwijzen

Combinatie in lijn
Combinatie met veld
37.3. Opbrengsten
a) Bepaling van de opbrengsten :
Tiercé in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste drie paarden in juiste volgorde van hun klassement zijn begrepen.
Tiercé in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste drie paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan hun klassement aan de aankomst.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gevormd op basis van deze van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren.
In geval de weddenschap in orde niet gedekt is in Frankrijk, worden de inzetten, gereserveerd voor de orde, overgedragen op de combinaties in wanorde om die opbrengst te kunnen berekenen. Dit wordt de opbrengst die de uitbater uitbetaalt, zowel voor de combinaties in juiste volgorde als in een andere volgorde.
2. Bij een Tiercé weddenschap ingericht door de uitbater of bij een in Frankrijk niet-gedekte orde en wanorde, wordt de opbrengst als volgt berekend. De vertreknoteringen worden onderling vermenigvuldigd, het verkregen product wordt vermenigvuldigd met 40% om zo de opbrengst in orde voor 1 te bepalen. De opbrengst in orde mag niet kleiner zijn dan tweemaal de opbrengst van de weddenschap Trio
De opbrengst in wanorde is gelijk aan een vijfde van de opbrengst in orde
voor 1.
Is er echter bij de eerste drie van de aankomst een vertreknotering kleiner dan 1/1, is de opbrengst van de wanorde gelijk aan een tiende van de opbrengst in orde voor 1.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.
37.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel Speciaal, beperkt tot Tiercé wanorde
 • 2 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 3 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 3 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 38: DE WEDDENSCHAP QUARTE

38.1. Soort weddenschap
De weddenschap Quarté, is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst van de eerste vier paarden van een ren, waarvoor de weddenschappen gelden.
De door de uitbater voor de Tiercé voorbehouden ren is de ren voor de Quarté. Bij annulering van de ren, worden de inzetten Quarté terugbetaald. Elke andere ren kan vooraf door de uitbater van de agentschappen aangeduid worden als ren geldend voor de Quarté weddenschap.
38.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
38.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten :
Quarté in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van vier paarden waarin de eerste vier in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
Quarté in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste vier paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste klassement.
b) Berekening van de opbrengsten :
1) De opbrengsten worden berekend op basis van de Franse Pari Mutuel voor betrokken ren. In geval de weddenschap in orde niet gedekt is in Frankrijk, worden de inzetten die gereserveerd waren voor de uitbetaling van de orde, overgedragen op de combinaties in wanorde om die opbrengst te berekenen. Het is deze opbrengst die de uitbater zowel aan de combinaties in orde als in wanorde uitbetaald.
2) Bij een Quarté weddenschap ingericht door de uitbater of in geval van niet-gedekte orde en wanorde in Frankrijk, wordt de opbrengst als volgt bepaald. De vertreknoteringen van de paarden die deze quarté vormen worden onderling vermenigvuldigd. Dat product wordt als volgt verdeeld:
- 30% van het product, vormt de Quarté orde voor 1. De opbrengst in orde mag nochtans niet kleiner zijn dan tweemaal de orde van de Tiercé. Anderzijds is de opbrengst beperkt tot de opbrengst Tiercé orde maal het aantal vertrekkers min vijf, zonder dat genoemde vermenigvuldigingsfactor 15 mag overschrijden. Bij gebrek aan een Tiercé weddenschap, wordt dezelfde regeling toegepast (zonder te refereren naar de eventuele opbrengst Triplet) door berekening van de orde van de Tiercé volgens de methode, beschreven in artikel 37.3.b.2. van dit hoofdstuk.
- het drieëntwintigste deel (1/23) van de opbrengst in orde, vermeerderd met 50%, voor het bepalen van de opbrengst in de wanorde voor 1.
Is er echter bij de eerste vier paarden van de aankomst een paard met een vertreknotering kleiner dan 1/1, is de opbrengst in wanorde gelijk aan één zesenveertigste (1/46) deel van de opbrengst in orde, vermeerderd met 50%, voor het bepalen van de opbrengst in de wanorde voor 1.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.

38.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste 3 aan de aankomst => Quarté Wanorde gedeeld door 2, beperkt tot Tiercé wanorde
 • 2 niet vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel Speciaal, beperkt tot Tiercé wanorde
 • 3 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 4 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 4 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 39: DE WEDDENSCHAP QUARTE PLUS (QUARTE+)

39.1. Soort weddenschap
De weddenschap Quarté Plus is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst, van de eerste vier paarden van een ren die uitgekozen werd door de uitbater van de agentschappen.
Bovendien wordt een opbrengst Bonus(Trio) toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste drie van aankomst, in eender welke volgorde.
De weddenschap Quarté Plus wordt enkel aanvaard op de rennen die door de Franse PMU worden aangeduid of op een andere ren die expliciet uitgekozen wordt door de uitbater.
39.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
39.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten :
Quarté Plus in volgorde: de opbrengst wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste vier van het klassement in juiste volgorde.
Quarté Plus in wanorde: de opbrengst wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste vier van het klassement in een andere volgorde.
Bonus(Trio) van de Quarté Plus: de opbrengst Trio van de Quarté Plus wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vier paarden bestaande uit de eerste drie van het klassement in gelijk welke volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten :
De opbrengsten van de Quarté Plus die georganiseerd wordt door de uitbater van agentschappen zijn op basis van de Quarté Plus van de Franse PMU van de betrokken ren.
- De opbrengst Quarté+ in juiste volgorde, die toegekend wordt door de uitbater, is gelijk aan de opbrengst in de juiste volgorde van de Quarté+ van de Mutuel weddenschappen. Deze opbrengst is echter beperkt tot de opbrengst van de juiste volgorde van de Quarté weddenschap die berekend wordt voor een basisinzet van 1., met als uitzondering dat na toepassing van deze beperking de opbrengst van de Quarté Plus in de juiste volgorde die toegekend wordt door de uitbater ten minste gelijk moet zijn aan 75 % van de opbrengst Quarté Plus in de juiste volgorde van de mutuel weddenschap.
Deze regel is niet van toepassing voor de weddenschappen die voor 1.5 keer de basisinzet worden ingezet of als dusdanig in aanmerking worden genomen.
- De opbrengst in de wanorde van de Quarté Plus die door de uitbater wordt toegekend is gelijk aan de opbrengst Quarté Plus in de wanorde van de mutuel weddenschap.
- De opbrengst van de Bonus(Trio) op de Quarté Plus die toegekend wordt door de uitbater van de agentschappen is gelijk aan de bonus opbrengst van de Quarté Plus van de Mutuel weddenschap.
In geval dat de Quarté plus weddenschap in orde in Frankrijk niet gedekt is, is de opbrengst Quarté Plus in juiste volgorde die betaald wordt door WFA gelijk aan twee keer de opbrengst in de wanorde.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.

39.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste 3 aan de aankomst => Quarté+ Bonus maal 2
 • 2 niet vertrekkers of meer in de unitaire combinatie => Terugbetaling van de unitaire combinaties die minstens 2 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 40: DE WEDDENSCHAP QUINTET

40.1. Soort weddenschap
De weddenschap Quintet is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst van de eerste vijf paarden van een ren, waarvoor de weddenschap geldt.
Bijkomend wordt een opbrengst Extra toegekend, volgens de bepalingen opgenomen in punt 40.3.a. hiernavolgend.
De door de uitbater voor de Tiercé voorbehouden ren, is tevens dienstig als ren voor de Quintet. Bij annulering van de ren, worden de weddenschappen Quintet terugbetaald. Elke andere ren kan vooraf door de uitbater aangeduid worden als ren geldend voor de aanvaarding van de weddenschap Quintet.
40.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
40.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten :
Quintet in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste vijf paarden in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
Quintet in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste vijf paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste klassement.
Extra: de opbrengst Extra wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden, waarin, ongeacht de volgorde, de eerste vier paarden van het klassement figureren.
b) Berekening van de opbrengsten :
De Quintet weddenschap wordt georganiseerd door de uitbater. De opbrengst wordt berekend door onderlinge vermenigvuldiging van de vertreknoteringen van de paarden die deel uitmaken van die Quintet combinatie. Het verkregen product wordt als volgt verdeeld:
- 20% van het verkregen product is voorzien voor de opbrengst Quintet in orde voor 1. Die opbrengst in orde mag echter niet kleiner zijn dan tweemaal die van de Quarté in orde. Anderzijds is de opbrengst in orde gelimiteerd tot de opbrengst Quarté in orde maal het aantal vertrekkers min zes, zonder dat genoemde vermenigvuldigingsfactor (multiplicateur) 15 mag overschrijden.
- Het honderd negentiende (1/119e) deel van de opbrengst van de juiste orde voor 1 vermenigvuldigd met twee, wordt de opbrengst voor 1 voor de wanorde. Is er echter bij de eerste vijf van aankomst een vertreknotering kleiner dan 1/1, dan is de opbrengst in wanorde voor 1 gelijk aan het honderd negentiende (1/119e) deel van de opbrengst in orde voor 1.
- De opbrengst Extra bedraagt één tiende (1/10) van de opbrengst Quarté in wanorde.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.

40.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste 4 aan de aankomst => Quintet Wanorde gedeeld door 2
 • 2 niet vertrekkers met de eerste 3 aan de aankomst => Quarté Wanorde gedeeld door 2
 • 3 niet vertrekkers met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel speciaal beperkt tot de Tiercé wanorde
 • 4 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 5 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 5 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 41: DE WEDDENSCHAP QUINTE PLUS

41.1. Soort weddenschap
De weddenschap Quinté Plus is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de juiste volgorde van aankomst, van de eerste vijf paarden van een ren waarvoor de weddenschap geldt.
Bijkomend zijn opbrengsten Extra 4, Extra 4/5 of Extra 3 voorzien, volgens de bepalingen van punt 41.3.a.
De weddenschap Quinté Plus wordt enkel aanvaard op de door de Franse PMU gekozen rennen of elke andere ren die daarvoor uitdrukkelijk door de uitbater werd aangeduid.
41.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
41.3. Opbrengsten
a) Definitie :
Quinté Plus in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste vijf paarden in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
Quinté Plus in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste vijf paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste klassement.
Extra 4: wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden. Ook hier geldt de voorwaarde dat ze de eerste vier, in willekeurige orde, van aankomst bevat.
Extra 4/5: wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden. Ook hier geldt de voorwaarde dat ze vier van de eerste vijf, in willekeurige orde, van de aankomst bevat ( met uitsluiting van de weddenschap die de eerste vier en een ander dan het vijfde paard ter aankomst bevat). Deze opbrengst is niet cumuleerbaar met de opbrengst van de Extra 3.
Extra 3: wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden. Ook hier geldt de voorwaarde dat ze de eerste drie, in willekeurige orde, van aankomst bevat.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten worden gebaseerd op die van de Quinté Plus mutuel voor de betrokken ren :
- De opbrengst Quinté Plus in orde is gelijk aan de opbrengst
Quinté Plus in orde. De opbrengst is echter beperkt tot de opbrengst in juiste volgorde van de berekende Quintet in orde,
- De opbrengst Quinté Plus in wanorde is gelijk aan de opbrengst Quinté Plus in wanorde De opbrengst is echter beperkt tot 1.5 keer de opbrengst van de berekende Quintet in wanorde.
2. Als de opbrengsten voor de Quinté Plus niet gedekt zijn in Frankrijk:
- De opbrengst in orde is gelijk aan vier keer de opbrengst in wanorde.
- wordt de opbrengst in wanorde voor 1 als volgt geregeld: onderlinge vermenigvuldiging van de vertreknoteringen van de paarden die de Quinté Plus vormen. Het verkregen product wordt vermenigvuldigd met 25% en gedeeld door 119. De zo berekende opbrengst in wanorde mag niet groter zijn dan de Quintet opbrengst berekend voor anderhalve keer de basisinzet, noch meer bedragen dan de opbrengst in juiste volgorde van de Quinté Plus.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.

41.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met de eerste 4 aan de aankomst => Extra 4 maal 4
 • 1 niet vertrekker met 4 van de 5 aan de aankomst => Extra 4/5 maal 4
 • 1 niet vertrekker met de eerste 3 aan de aankomst en 1 paard dat niet bij de eerste 5 is geplaatst => Extra 3 maal 2
 • 2 niet vertrekkers met de eerste 3 aan de aankomst => Extra 3 maal 4
 • 3 niet vertrekkers met de eerste 2 aan de aankomst => Koppel speciaal beperkt tot de Extra 3
 • 4 niet vertrekkers met de winnaar => Winnend beperkt tot de Koppel Speciaal (Het begrip STAL is hier niet van toepassing)
 • 5 niet vertrekkers => Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 5 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 42: DE WEDDENSCHAP 345+

42.1. Soort weddenschap
De weddenschap 345+ geeft de wedder de mogelijkheid dezelfde vereenvoudigde combinatie te gelijker tijd in te zetten op Tiercé, Quarté en Quintet. Een weddenschap 345+ van vijf paarden wordt dus gesplitst in:
10 weddenschappen van 3 paarden op de Tiercé
5 weddenschappen van 4 paarden op de Quarté
1 weddenschap van 5 paarden op de Quintet
42.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
42.3. Opbrengsten
a) Definitie :
Elke eenheidscombinatie van vijf paarden gespeeld in 345+ is samengesteld uit een Tiercé, Quarté en Quintet weddenschap, die elk recht kunnen geven op een door het reglement voorziene opbrengst.
Een opbrengst Plus wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden, waarvan de eerste twee van het klassement, ongeacht hun volgorde, zich bevinden in de eerste twee posities van de ingezette combinatie.
De opbrengst Plus is gelijk aan de opbrengst winnend Koppel (deze opbrengst mag de waarde 500/1 niet overschrijden), berekend voor de basisinzet van de aangegane weddenschap.
b) Berekening van de opbrengsten :
1. De opbrengsten zijn deze van de Pari Mutuel voor betrokken ren.
2. In geval de Quintet, Quarté, Tiercé en Winnend Koppel weddenschappen worden georganiseerd door de uitbater of bij gebrek aan één of meerdere van deze weddenschappen worden de opbrengsten, nodig voor de regeling van de weddenschappen 345+, berekend volgens de door het reglement voorziene methode voor elk van deze weddenschappen.
c) Maximale opbrengsten : zie tabel, artikel 20.1.
42.4. Andere bepalingen
Daar de weddenschap 345+ uit verschillende weddenschappen bestaat, zijn de bijzondere bepalingen voor elk van hen geldig voor het geheel.


ARTIKEL 43: DE WEDDENSCHAP “TWEE UIT VIER”

43.1. Soort weddenschap
De weddenschap "twee uit vier" is de aanduiding, zonder rekening te houden met de exacte volgorde van aankomst, van twee paarden aangekomen bij de eerste vier van een ren waarvoor de weddenschap geldt. De weddenschap "twee uit vier" wordt enkel aanvaard op de door de Franse PMU. aangeduide rennen.
43.2 Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
43.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten
De opbrengst "twee uit vier" wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van twee paarden ingezet voor de weddenschap "twee uit vier", bestaande uit twee paarden tussen de eerste vier geklasseerde paarden van de aankomst.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengst is identiek voor elk van de zes mogelijk winnende combinaties en wordt berekend op basis van de Franse Pari Mutuel van de betrokken ren.
c) Maximale opbrengsten: zie tabel artikel 20.1
43.4. Niet-vertrekkers

 • 1 niet vertrekker met een van de eerste 4 aan de aankomst => 2/4 Speciaal
 • 2 niet vertrekkers => Terugbetaling van de eenheidscombinaties die de 2 niet-vertrekkers bevatten

ARTIKEL 44 : DE «MULTI» WEDDENSCHAP

  • Soort weddenschap

1. De Multi weddenschap bestaat erin de eerste vier paarden van de aankomst van een op voorhand aangeduide koers te vinden zonder notie van volgorde.
2. De toegelaten Multi-formules zijn deze van 4-5-6 of 7 paarden
3. Soorten winsten: volgens de formule van de weerhouden spelen, kan de speler 4 verschillende opbrengsten bekomen: Multi 4, Multi 5, Multi 6 of Multi 7.

  • Basisinzet

De basisinzet voor de Multi formules van 4 - 5 - 6 en 7 paarden is dezelfde. Voor elk van hen is de minimum inzet vastgelegd op 2.5 Euro, met een maximum van 125 Euro,
per schijf van 0.10 Euro.

  • Niet-vertrekker(s)

Een Multi 4 formule die een niet-vertrekker bevat, wordt terugbetaald.
Een Multi 5 formule met één niet vertrekker wordt overgedragen naar Multi 4, en wordt terugbetaald als ze meerdere niet vertrekkers bevat.
Een Multi 6 formule wordt overgedragen naar Multi 5 indien zij één niet vertrekker bevat en naar Multi 4 indien zij twee niet-vertrekkers bevat en terugbetaald indien zij meer dan twee niet-vertrekkers bevat.
Een Multi 7 formule wordt overgedragen naar Multi 6 indien zij één niet-vertrekker bevat, naar Multi 5 indien zij twee niet-vertrekkers bevat, naar Multi 4 indien zij 3 niet-vertrekkers bevat en terugbetaald indien zij meer dan 3 niet-vertrekkers bevat.

  • Berekening van de opbrengsten

De opbrengsten worden op de volgende manier bepaald door de Franse PMU.
Het totaal van de aangegane weddenschappen, na aftrek van de wettelijke afhouding en de terug te betalen sommen (rembours), is de te verdelen massa:
Deze massa wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle winnende Multi combinaties door toekenning van:

 • een coëfficiënt 3 aan het aantal te betalen inzetten Multi 7
 • een coëfficiënt 7 aan het aantal te betalen inzetten Multi 6
 • een coëfficiënt 21 aan het aantal te betalen inzetten Multi 5
 • een coëfficiënt 105 aan het aantal te betalen inzetten Multi 4

Dit resultaat vormt de basis van de Multi
De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 7 is dus gelijk aan 3 maal de basisopbrengst
De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 6 is dus gelijk aan 7 maal de basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België wordt uitbetaald gelijk aan de MULTI4 gedeeld door 15.
De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 5 is dus gelijk aan 21 maal de basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België wordt uitbetaald gelijk aan de MULTI4 gedeeld door 5.
De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 4 is dus gelijk aan 105 maal de basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België wordt uitbetaald gelijk aan 35 keer de MULTI7 vermenidvuldigd met 75%.