Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, World Football Association, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op “Alles aanvaarden en verder naar de website”.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Reglement Belgische PMU

REGLEMENT VAN DE VERENIGING BELGISCHE PARI MUTUEL UNIFI?S

? Reglement van de Vereniging Belgische PariMutuel Unifi?S.V. Nevenmaatschappij van de Maatschappijen
die de in Belgi?gelopen rennen organiseren.

 

Alleen de maatschappijen die in Belgi?gelopenpaardenrennen organiseren, het is te zeggen, deze die door de van kracht zijndewetgeving de toelating? hebben en op basis van een speciale licentie , alleenzij zijn gemachtigd om de weddenschappen op de genoemde paardenrennen teaccepteren.

 

Overeenkomstig de reglementaire bepalingen opdit gebied, werd er door de Renverenigingen voorzien tussen te komen:

 

-voor de ontvangsten van de weddenschappen, door bemiddeling van devalidatiecentra die hiervoor door een speciale overeenkomst behoorlijk werdengeaccrediteerd.

 

-voor de behandeling van de weddenschappen en het algemeen beheer van degeaccrediteerde kantoren, het in het werk stellen van al de noodzakelijkemiddelen voor de behandeling en de ontwikkeling van de spelen, door middel vaneen gemeenschappelijk organisme, de vereniging BELGISCHE PARI MUTUEL UNIFIE,S.V. NEVENMAATSCHAPPIJ VAN DE MAATSCHAPPIJEN DIE DE RENNEN ORGANISEREN,afgekort P.M.U. S.V, waarvan de zetel gevestigd is in de Laneaustraat 119 te 1020Brussel.

 

DeMaatschappijen die de paardenrennen organiseren, erkennen uitdrukkelijk,onderling, het onderhavig Reglement na te volgen .

Indieneen van hen hieraan veranderingen aanbrengt, verbindt zij zich om dit zonderverwijl ter kennis van het publiek te brengen.

 

Zijworden in de formulering aangeduid als de organiserende Maatschappijen.

 

Elkenieuwe Ren maatschappij die opgericht zou worden en die deel zou? uitmaken vande verschillende ren?stanties, zal het onderhavig Reglement aanvaarden en hetals het hare beschouwen.

 

REGLEMENT VAN DE PARI MUTUEL BUITEN DE RENBANEN

 

In het hierna volgend reglement en zijnbijlagen, wordt de VERENIGING BELGISCHE PARI MUTUEL UNIFIE S.V.NEVENMAATSCHAPPIJ VAN DE MAATSCHAPPIJEN DIE DE IN BELGIE GELOPEN RENNENORGANISEREN aangeduid met de afkorting P.M.U.

 

Hoofdstuk 1.

Algemene schikkingen

 

Hoofdstuk 2.

Gewone Weddenschappen(enkelvoudige spelen)

 

Hoofdstuk 3.

"Koppel"weddenschap

 

Hoofdstuk 4.

"TrioUrbain" weddenschap

 

Hoofdstuk 5.

"Tierc?quot;weddenschap

 

Hoofdstuk 6.

"Quart?quot;weddenschap

 

Hoofdstuk 7.

"Tierc?enQuart?Mix" formule

 

Hoofdstuk 8.

"Top 5"weddenschap

 

Hoofdstuk 9

?2 op 4? weddenschap

?

Hoofdstuk 10.

?Multi? weddenschap

 

Bijlage I betreffende de basisinzetten,afhoudingen en opbrengsten

 

Bijlage II de combinaties en de formules


HOOFDSTUK 1
ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel ?n.

Onderhavig reglement en de bijlagen ervan zijnvan rechtswege toepasselijk op alle door de P.M.U., en alle hiervoor bevoegdepersonen, buiten de renbanen geregistreerde weddenschappen.

Het is ter beschikking van de spelers in allelokalen waar de onderlinge weddenschappen door de PMU geaccepteerd worden, ofkan op eenvoudig verzoek, bij de maat?schappelijke zetel van de PMU, alsook inhaar regionale centra, worden verkregen.

Aangezien de P.M.U. slechts optreedt om dedoor de spelers onderling afgesloten weddenschappen te centraliseren, zijn dewederzijdse rechten en plichten van de spelers en van de P.M.U. op preciese enbeperkende wijze bepaald door en onder?worpen aan onderhavig reglement en debijlagen ervan.

Door de indiening zelf van zijn weddenschaponderwerpt de speler zich aan het Reglement van de Pari Mutuel Unifi?en zijnbijlagen, zoals ook op de ticketten staat vermeld. Hij aanvaardt zonderbeperking of voorbehoud zijn wedden?schap te onderwerpen aan de clausules vandit Reglement en van de bijlagen.

Conform de wet worden minderjarigen jonger danachttien jaar niet toegelaten tot de weddenschappen.

 

Artikel 2.

De door de P.M.U. of voor haar rekening doorieder bevoegd persoon geregistreerde "gewone" weddenschappen (ziehoofdstuk 2), worden na centralisatie, totaal of gedeeltelijk, volgens de doorde Directie- en Controle- instellingen van de P.M.U. goed?gekeurde regels envoorwaarden, opgenomen in de overeenkomstige wedden?schappen die op derenbanen, waar de rennen plaatsvinden, worden geregistreerd, om deel te nemen,volgens hetzelfde Reglement, in de algemene verdeel?verrichtingen ter bepalingvan de uit te betalen opbrengsten. Alle door de P.M.U. buiten de renbanenopgenomen weddenschappen van dit type geven aanleiding tot de integraleuitbetaling van de opbrengsten, met hetzelfde recht als de wedden?schappen opde renbaan.

De P.M.U. mag evenwel bepaalde soortenweddenschappen organiseren die niet op de renbanen worden beoefend. In ditgeval worden de specifieke reglementeringen van elk dezer weddenschappen inbijlage bij onderhavig Reglement gevoegd. (zie hoofdstuk 3 en volgende).Voordeze weddenschappen zijn de opbrengsten voor een inzet van 10 eenheden berekenden de resultaten worden afgerond op het onderliggend tiental of op de 5onderliggende eenheden.

De weddenschappen zijn behandeld op basis vande definitieve bekendmaking van de resultaten na de wedren op de renbaan.

 

OFFICIELE LIJST.

Artikel 3.

Voor iedere renmeeting stellen deorganiserende maatschappij en de offici?e instanties de offici?e lijst op .Daarin wordt aan iedere ren, alsook aan ieder paard dat op het ogenblik van deopstelling van de lijst definitief in ieder van die rennen ingeschreven is, eennumeriek of alfabetisch volgnummer toegekend. Alleen deze offici?e lijst isrechtsgeldig voor de aanduiding van de weddenschappen. Indien echter hetverloop van de rennen door de organisatoren tijdens de meeting gewijzigd wordt,blijven de weddenschappen verbonden met de ren waarvoor zij oorspronkelijkingeschreven werden.

 

Artikel 4.

De weddenschappen worden slechs geregistreerdmits de contante betaling in speci? van de inzetten. Iedere speler is inprincipe verplicht met gepast geld te betalen.

Het ticket wordt, na registratie, aan dewedder overhandigd. De acceptatie van dit ticket impliceert dat de speler deconformiteit ervan heeft gecontroleerd, en ontneemt hem ieder later verhaaltegen de organiserende maatschappij, de P.M.U., haar bedienden en agenten, uithoofde van om het even welke, bij de opstelling ervan begane, vergissing.

 

AGENTSCHAPPEN -HULPKANTOREN - ERKENDE CORRESPONDENTEN.

Artikel 5.

De weddenschappen worden, over het algemeen,opgenomen in offici?e, door de P.M.U. erkende of georganiseerde agentschappen,alsook door bevoegde kantoren of correspondenten met een speciale licentie.

 

Artikel 6.

Behoudens voor sommige specifieke meetingswaarvoor door de P.M.U. afwijkingen op de volgende bepalingen wordentoegestaan, worden de weddenschappen 's morgens opgenomen voor denamiddag- of avondrennen.

De offici?e uren voor registratie van deweddenschappen op de dag van de ren worden vastgesteld, rekening houdend methet uur waarop op de dag van de ren de verrichtingen op de renbaan beginnen.Deze uren zijn veranderlijk naar gelang het seizoen.

 

"KOERS PERKOERS" WEDDENSCHAPPEN.

Artikel 7.

De weddenschappen kunnen, ren per ren, buitende renbanen worden geregistreerd, in bepaalde kantoren die geaccrediteerd zijndoor de? P.M.U. al naargelang van het verloop van de rennen op de renbaan,tijdens iedere dag- of avondmeeting die door de P.M.U. wordt aangewezen.

De toegang tot deze kantoren zal ontzegdworden aan iedereen die ervan verdacht wordt zich over te geven aanactiviteiten, verboden door de van kracht zijnde wetten en reglementen.

Wat de "koers per koers"weddenschappen betreft, zijn de verschuldigde bedragen uitbetaalbaar tijdens deregistratie-uren van deze weddenschappen, op de dagen waarop deze registratieplaatsvindt en vanaf de aankondiging van de opbrengsten, in het kantoor waar deweddenschap werd geregistreerd, tot na de aankondiging van de opbrengsten vande laatste ren, en vervolgens gedurende de reglementaire uitbetalings?termijn.

 

Artikel 8.

Voor de interne politie van de "koers perkoers" kantoren van de P.M.U., die openstaan voor het publiek, wordt netzoals voor die op de renbanen ?verzekerd door het Ministerie van BinnenlandseZaken, dat aan zijn agenten de nodige bevoegd?heden overmaakt.

 

 

INZETEENHEID

Artikel 9.

Voor ieder soort van weddenschap worden detoegelaten inzetten bepaald in de bijlage I van het Reglement dat over dezeweddenschap handelt.

 

SOORTEN FORMULES

Artikel 10.

Voor iedere soort van weddenschap worden detoegelaten formules bepaald in het hoofdstuk dat over dit soort van weddenschaphandelt of in bijlage II.

 

Artikel 11.

Worden "volledig veld" formulesgenoemd (zie hoofdstuk 2 en volgende), de formules waarbij een aantalzogenaamde "basis"paarden wordt gecombineerd met het geheel van deandere, op de offici?e lijst vermelde paarden, genomen in stijgende numeriekevolgorde.

 

TERUGBETALING

Artikel 12.

Benevens de in de volgende hoofdstukkenbepaalde gevallen van terugbetaling, worden de weddenschappen volledigterugbetaald wanneer om een of andere reden de ren definitief wordt geannuleerdof aanleiding geeft tot een niet vooraf geplande splitsing.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 13.

De bijzondere gevallen, voor iedere soort vanweddenschap, terugbetaling bij niet-vertrekker(s), renstal, dead-heat, wordenbepaald in het hoofdstuk van het Reglement dat over dit soort weddenschaphandelt.

Over het algemeen echter worden de weddenschappendie werden geregistreerd op paarden die deelnamen aan de ren, maar die, ondanksde door de P.M.U. getroffen maatregelen, niet werden gecentraliseerd, enwaarmee bijgevolg geen rekening werd gehouden bij de algemene verdeling terbepaling van de opbrengsten (zie art. "berekening van de opbrengst"in de volgende hoofdstukken) eveneens helemaal terugbetaald, zonder enigeschadevergoeding, in dezelfde voorwaarden en termijnen als de andereuitbetalingen en terugbetalingen.

Het bedrag van de niet-gecentraliseerdeweddenschappen en de redenen waarom die niet werden gecentraliseerd wordenbinnen de kortste tijd ter kennis van de controle-instellingen van de P.M.U.gebracht. Daarenboven worden de wedders zodra mogelijk via speciale berichteningelicht. Ticketten die niet gecentraliseerd werden, kunnen niet in aanmerkinggenomen worden, dit, zonder dat de P.M.U., om welke reden dan ook,aansprakelijk kan worden gesteld.

Door toepassing van het voorgaande, en overhet algemeen, draagt de wedder alleen het risico indien, om welke redenen ook,zijn ticket niet door de PMU werd gecentraliseerd met de andere ticketten,ingezet op dezelfde ren of op dezelfde meeting.

Door het aannemen van het ticket, dat hemoverhandigt wordt, aanvaardt hij ook de overdracht van dit risico en deontheffing van de verantwoordelijkheid die hier voor de P.M.U. uit voortvloeit.

 

REGISTRATIE.

Artikel 14.-

 

De registratie wordt gedaan door deaangestelde door middel van een informatica-terminal.

Deze tikt de gegevens in die de wedder hemgeeft over de weddenschap die deze laatste inzet.

Na het inbrengen en het opslaan van dezeweddenschaps-elementen, wordt het ticket afgedrukt door de terminal en aan dewedder overhandigd.

Dit ticket et zijn informatica-copie opmagnetische drager vormen de enige bewijs?krachtige stukken.

De wedder moet de overeenkomst van zijn ticketmet de weddenschap die hij inzet nakijken. Hij kan vragen om zijn ticket teannuleren en dit in de voorgeschreven tijd.

Door dit ticket te aanvaarden, doet de wedderafstand van elk verhaal tegen de PMU, haar bedienden, agenten of mandatarissen,uit hoofde van iedere mogelijke fout tijdens het opstellen ervan begaan.

 

Het ticket bevat de volgende informaties:

- Het nummer van het ticket, deregistratie-datum en het identificatie-nummer van het kantoor.

- De nummers van de meeting en van de ren; denaam, datum en uur van de meeting; het uur van registratie van het ticket.

- Voor elke weddenschap: het spel, hetcombinatie-type en het type van de formule, het speltype, de basisinzet en deprijs van de combinatie.

- Herhaling van het ticketnummer en hetalgemeen totaal van de inzetten van het ticket.

- Een zone die bestemd is voor allerhandemededelingen aan de wedders.

 

BETALINGEN

Artikel 15.

De aan de wedder verschuldigde bedragen zijnuitbetaalbaar vanaf de dag volgend op de renmeeting of vanaf de eerste normaleopeningsdag, binnen de vastgestelde termijnen, in het agentschap, het kantoor,of bij de erkende correspondent waar de weddenschap werd geregistreerd, tijdensde gewone werkuren van het agentschap, dat kantoor of die correspondent.

De betaling geschiedt integraal en volgens deverdeling van de renbaan of van de P.M.U. zonder enige korting of inhouding.

De P.M.U. kan echter naar eigen goeddunken debetaling doen uitvoeren per check "niet aan order" op naam van debegunstigde, of volgens om het even welke andere voorwaarde.

Het recht op uitbetaling of terugbetaling vande weddenschappen vervalt op de 30ste dag na de meeting, vanaf het gewonesluitingsuur van het agentschap of het kantoor waar de weddenschap werdgeregistreerd.

De niet opge?ste uitbetalingen ofterugbetalingen komen definitief toe aan de P.M.U.

De uitbetalingen en terugbetalingen mogenslechts worden uitgevoerd tegen ontvangst van het ticket. Indien het ticketwerd vernietigd of gestolen, kan het door geen enkel ander bewijsmiddel wordenvervangen.

Een gescheurd of bevlekt ticket, of een ticketwaarvan ?n der letters of tekens afgeknipt zijn, kan in geen geval wordenbetaald of terugbetaald.

Hetzelfde geldt, a fortiori, wanneer hetticket werd gewijzigd of vervalst, of als het verschilt van zijninformatika-registratie die in het bezit is van de PMU.

Iedereen die bij de betaling een overschrevenof gewijzigd formulier heeft willen voorleggen is vatbaar voor vervolging.

Alleen de ge?formatiseerde registratie van deweddenschap, gecentraliseerd door de PMU voor het begin van de ren, zal alsbewijsstuk gelden.

 

KLACHTEN.

Artikel 16.

Alle klachten moeten worden gericht tot dezetel van de P.M.U. te Brussel "Controle van de verrichtingen van de PariMutuel Unifi?quot;, gedurende de betalingstermijn.

 

Artikel 17.

Het recht op controle en nazicht van deboekhouding en van alle door de P.M.U. of voor haar rekening behandeldeverrichtingen, behoort toe aan de beheerders van de P.M.U.

 

Artikel 18.

De voorschriften van onderhavig hoofdstuk zijnvan toepassing op alle in de volgende hoofdstukken beschreven weddenschappen.


HOOFDSTUK 2.
"GEWONE" WEDDENSCHAPPEN (ENKELVOUDIGE SPELEN)

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "gewone" wedden?schappen, voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Worden "gewone" weddenschappengenoemd, de weddenschappen "winnend", "geplaatst","show", "jumel?quot; die door de P.M.U. worden geregistreerd endie na centralisatie geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in deovereenkomstige wedden?schappen op de renbaan zelf waar de renmeeting, waarvoorde weddenschap werd geregistreerd, plaatsvindt.

 

RESULTATEN.

Artikel 2.

Het bepalen van de uitbetaalbareweddenschappen geschiedt op basis van het resultaat van de rennen, zoals blijktuit de definitieve bekendmaking na iedere ren op de renbaan.

 

SOORTENWEDDENSCHAPPEN.

Artikel 3.

Bij de weddenschap "winnend" moethet eerste geklasseerde paard worden aangeduid.

Bij de weddenschap "geplaatst" moeteen paard worden aangeduid dat zich op een van de eerste twee plaatsenklasseert, wanneer het een ren met vier tot zeven vertrekkers betreft, of eenpaard dat zich op de eerste drie plaatsen klasseert wanneer het een ren metacht of meer vertrekkers betreft.

Bij de weddenschap "show" moet hetals tweede geklasseerde paard worden aangeduid.

Bij de weddenschap "jumel?quot; moetenhet eerste en het tweede geklasseerde paard worden aangeduid, volgens de regelsdie door de organiserende maatschappij op de renbaan toegepast worden.

 

INZETEENHEID.

Artikel 4.

De minimale inzet is deze die bepaald wordt inde bijlage I betreffende deze inzetten;

?

BEPALING VAN DEOPBRENGSTEN.

Artikel 5.

De opbrengsten van de weddenschappen"winnend", "geplaatst", "show" en"jumel?quot;, worden berekend volgens de van kracht zijnde reglementeringop de renbaan waar de renmeeting plaats?vindt, op dewelke deze weddenschappenwerden ingezet.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 6.

In geval van "dead-heat" aankomst,ttz "ex-aequo" aankomst, zijn de te betalen "gewone" wedden?schappendeze, omschreven door de van kracht zijnde reglementering op de renbaan waar derenmeeting plaatsvindt, op dewelke deze weddenschappen werden ingezet.

 

PAARDEN VAN EENZELFDESTAL.

Artikel 7.

In geval van paarden die "stal"vormen, d.w.z. paarden die aan dezelfde eigenaar toebehoren of die als dusdanigwerden beschouwd voor de verdeling, zijn de uitbetaalbare "winnend"en "show" weddenschappen die weddenschappen die omschreven zijn in dereglementering die van kracht is op de renbaan waar de ren?meeting plaatsvindten waarop deze weddenschappen werden ingezet.

 

TERUGBETALING.

Artikel 8.

De "winnend", "geplaatst","show" weddenschappen aangegaan op paarden die niet deelnamen aan deren voor dewelke zij vermeld stonden op de offici?e lijst ? die de enigerechtstgeldige is ? worden volledig terugbetaald.

De "jumel?quot; weddenschappen met ?nniet-vertrekker en een ander paard dat wel deelneemt aan de ren, wordenveranderd in en uitgevoerd als een "winnend" wedden?schap op datlaatste paard, en worden geregeld volgens de opbrengst van dat paard op derenbaan. In geen geval worden dergelijke weddenschappen terugbetaald, zelfsniet indien, tengevolge van het aantal niet-vertrekkers, de "jumel?quot;weddenschap niet op de renbaan werd georganiseerd.

De "jumel?quot; weddenschappen met tweeniet-vertrekkers worden terugbetaald. Zo ook wordt de "jumel?quot;formule met een "volledig veld", waarvan al de "basis"paarden niet vertrekken, integraal terugbetaald.

Indien het echter een"partieel-veld" betreft, worden de opgenomen weddenschappen tot"winnend" weddenschappen omgevormd, en geregeld conform de hierbovenbeschreven bepalingen.

 

SOORTEN FORMULES

Artikel 9.

Uitsluitend de hieronder vermelde formules van"jumel?quot; weddenschappen zijn toegelaten.

-gewone "jumel?quot; weddenschap: hierbij worden twee paarden aangeduiddie aan de aangeduide wedren deelnemen.

-"gecombineerde"formule met verschillende paarden: deze formule omvat het geheel van de weddenschappendie een aantal door de wedder aangeduide paarden, twee per twee, koppelen.

Indien de wedder Mpaarden aanduidt, vertegenwoordigt zijn weddenschap

(M X M ? 1) / 2 gewone"jumel?quot; weddenschappen.

-formule "paard met een veld": deze formule omvat het geheel van degewone "jumel?quot; wedden?schappen die een door de wedder aangeduidpaard, "basispaard" genoemd, combineert met het geheel of eengedeelte van de andere paarden die op de offici?e lijst voorkomen: dezepaarden worden "veld"paarden genoemd.

Indien de wedder N"veld"-paarden aanduidt, vertegenwoordigt zijn weddenschap (N x 1)gewone "jumel?quot; weddenschappen.


HOOFDSTUK 3
"WINNEND KOPPEL" EN
"GEPLAATST KOPPEL" WEDDENSCHAPPEN

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "Winnend koppel" en"Geplaatst koppel" weddenschap, voorzover er door de bepalingenvan onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Op wedrennen met 8 of meer ingeschrevenpaarden, organiseert de PMU de "Winnend koppel" en de"Geplaatst koppel" weddenschappen.

De "Winnend koppel" weddenschapbestaat erin de paarden aan te duiden die zich op de eerste twee plaatsenklasseren, de "geplaatste koppel" weddenschap bestaat erin twee vande eerste drie paarden aan te duiden.

Elk deelnemend paard wordt afzonderlijkbehandeld bij de vaststelling van de uit te betalen combinaties.

 

INZETTEN

Artikel 2.

De basisinzet van de"Winnend koppel" en "Geplaatst koppel"weddenschap wordt nader bepaald in de bijlage I betreffende de Inzetten.Meervoudige inzetten zijn toegelaten.

 

DEAD-HEAT AANKOMST

Artikel 3.

In geval van Dead-Heat, zijn de uit te betalencombinaties de volgende:

 

1. "Winnend koppel" weddenschap.

1.1 Dead-heat van twee paarden en meer op deeerste plaats; de uitbetaalbare combinaties zijn deze die de paarden, die zichals eerste klasseerden, twee per twee combineren.

1.2 Dead-Heat van twee paarden of meer op detweede plaats: de uitbetaalbare combinaties zijn deze die het eerstegeclasseerde paard combineren met een van de als tweede geclasseerde paarden.

 

2. "Geplaatst koppel"weddenschap.

2.1 Dead-Heat van drie paarden of meer op deeerste plaats: de uitbetaalbare combinaties zijn deze die de paarden, die zichals eerste klasseerden, twee per twee combineren.

2.2 Dead-Heat van twee paarden op de eersteplaats en van een of meerdere paarden op de derde plaats: de uitbetaalbarecombinaties zijn enerzijds de combi?naties van de twee paarden die zich alseerste klasseerden en anderzijds de combinaties van elk van de paarden die zichals eerste klasseerden met elk van de paarden die zich als derde klasseerden.

2.3 Dead-Heat van twee paarden en meer op detweede plaats: de uitbetaalbare combinaties zijn enerzijds deze van het paarddat zich als eerste klasseerde met elk van de paarden die zich als tweede klasseerdenen anderzijds deze die de als tweede geclasseerde paarden onder elkaarcombineren.

2.4 Dead-Heat van twee paarden of meer op dederde plaats: de uitbetaalbare combi?naties zijn deze van het paard dat zichals eerste klasseerde te samen met het paard dat zich als tweede klasseerde,deze van het eerste geclasseerde paard met elk van de paarden die zich alsderde klasseerden en deze van het paard dat zich als tweede klasseerde met elkvan de paarden die zich als derde klasseerden. In geen geval geven combinatiesbestaande uit paarden die zich onderling als derde klasseerden, aanleiding totde betaling van een "Geplaatst koppel" opbrengst.

 

NIET VERTREKKENDEPAARDEN

Artikel 4.

Worden terugbetaald, de "koppel"weddenschappen waarvan de twee paarden niet vertrekken.

De "Winnend koppel"weddenschappen die een niet-vertrekker bevatten worden omgevormd tot gewone"winnend" weddenschappen en uitbetaald aan de opbrengst van deovereenstemmende "winnend" weddenschap als ze het eerste geclasseerdepaard bevatten.

De "Geplaatst koppel"weddenschappen die een niet-vertrekker bevatten worden omgevormd totgewone" geplaatste" weddenschappen en uitbetaald aan de opbrengst vande overeenstemmende "geplaatste" weddenschap als ze ?n van depaarden bevatten die op de eerste twee plaatsen eindigde van een ren met minderdan acht vertrekkers of als ze ?n van de paarden bevatten die op de eerstedrie plaatsen eindigde van een ren met 8 vertrekkers en meer

De "koppel" formules met"volledig" veld worden integraal terugbetaald als de"basis" paarden niet vertrekken.

 

BEREKENING VAN DEOPBRENGSTEN.

Artikel 5.

Voor elk weddenschapstype, wordt het bedragvan de terugbetaalde wedden?schappen, van de omgevormde weddenschappen en dewettelijke afhoudingen afgetrokken van het totaal van de inzetten. Het aldusbekomen resultaat wordt de "te verdelen massa" geheten.

 

De berekening van de opbrengsten gebeurt als volgt:

 

1."Winnend koppel" weddenschap.

 

1.1 Normaleaankomst.

De te verdelen massawordt verdeeld naar rata van het aantal uitbetaalbare inzetten

 

1.2 Dead-Heat aankomst.

In het geval vanverschillende uitbetaalbare combinaties, wordt het totaal van de inzetten opdeze verschillende combinaties afgetrokken van de te verdelen massa en hetresultaat wordt de "te verdelen winst" geheten. Deze wordt in zoveelgelijke delen gedeeld als er verschillende uitbetaalbare combinaties zijn. Elkvan deze delen wordt dan verdeeld naar rata van het aantal inzetten tussen elkvan de uit te betalen combinaties. De aldus bekomen quoti?ten, vermeerderd metde eenheid van de basis inzet, vormen de opbrengsten voor elk van deze com?binaties.

 

2. "Geplaatst koppel" weddenschap.

Het bedrag van al deinzetten op de verschillende uit te betalen combinaties wordt afgetrokken vande te verdelen massa en het resultaat hiervan wordt de "te verdelenwinst" geheten.

 

2.1 Normaleaankomst.

De te verdelen winstwordt verdeeld in drie gelijke delen. Elk van deze delen wordt op zijn beurtonderverdeeld naar rata van het aantal inzetten op elk van deze combinaties. Dealdus bekomen quoti?ten,vermeerderd met de basisinzet, vormen de opbrengstenvan elk van deze combinaties.

 

2.2 Dead-Heat aankomst.

a.Ingeval van Dead-Heat van drie paarden of meer op de eerste plaats wordt de teverdelen winst verdeeld in zoveel gelijke delen als er uit te betalen"geplaatste koppel" combinaties zijn. Elk van deze delen wordtvervolgens verdeeld naar rata van het aantal inzetten op elk van dezecombinaties. De aldus bekomen quoti?ten, vermeerderd met de basisinzet, vormende opbrengsten van elk van de uitbetaalbare combinaties.

b.Ingeval van Dead-Heat van twee paarden op de eerste plaats en van een of meerderepaarden op de derde plaats wordt een derde van de te verdelen winst toegekendaan de combinatie van de twee paarden die zich als eerste klas?seerden, eenderde wordt toegekend aan het geheel van de combinaties van ?n van de paardendie zich als eerste klasseerden met elk van de paarden die zich als derdeklasseerden; en een derde wordt toegekend aan het geheel van de combinaties vanhet andere paard dat zich als eerste klasseerde met elk van de paarden die zichals derde klasseerden. Elke portie van de aldus bepaalde winst wordt op zijnbeurt verdeeld in zoveel gelijke delen als er uitbe?taalbare combinaties zijn,die verschillen door de paarden waaruit ze samen?gesteld zijn. Elk van dezedelen wordt op zijn beurt verdeeld naar rata van het aantal inzetten op deovereenstemmende uitbetaalbare combinatie. De aldus bekomen quoti?ten,vermeerderd met de eenheid van de basis inzet, vormen de opbrengsten voor elkvan de betaalbare combinaties.

c.Ingeval van Dead-Heat van twee paarden of meer op de tweede plaats wordt tweederde van de te verdelen winst toegekend aan het geheel van de combi?naties vanhet paard dat zich als eerste klasseerde met elk van de paarden die zich alstweede klasseerden en een derde van het geheel van de combinaties van depaarden die zich onderling als tweede klasseerden.

Elke portie van dealdus bepaalde winst wordt op zijn beurt verdeeld in zoveel gelijke delen alser uitbetaalbare combinaties zijn die elk verschillen door de paarden waaruitze zijn samengesteld. Elk van deze delen worden op hun beurt verdeeld naar ratavan het aantal inzetten op de overeenkomstige uitbetaal?bare combinatie. Dealdus bekomen quoti?ten, vermeerderd met de eenheid van de basisinzet, vormende opbrengsten voor elk van de betaalbare combi?naties.

d.Ingeval van Dead-Heat van twee paarden of meer op de derde plaats wordt een derdevan de te verdelen winst toegekend aan de combinatie van de paarden die zichals eerste en als tweede klasseerden, een derde wordt toegekend aan het geheelvan de combinaties van het paard dat zich als eerste klasseerde te samen metelk van de paarden die zich als derde klasseerden, en een derde wordt toegekendaan het geheel van de combinaties van het paard dat zich als tweede klasseerdete samen met de paarden die zich als derde klasseerden. Elke portie van dealdus bepaalde winst wordt op zijn beurt verdeeld in zoveel gelijke delen alser uitbetaalbare combinaties zijn die verschillend zijn door de paarden waaruitze zijn samengesteld.

Elk van deze delenworden op hun beurt verdeeld naar rata van het aantal inzetten op deovereenstemmende uit te betalen combinatie. De aldus bekomen quoti?ten,vermeerderd met de eenheid van de basisinzet, vormen de opbrengsten voor elkvan de betaalbare combinaties.

 

 

MINIMUM OPBRENGST.

Artikel 6.

Als door? toepassing van de hierboven vermelderegels een opbrengst wordt bekomen die kleiner is dan 11? voor 10, wordt hettotale bedrag van de betalingen , berekend op basis van opbrengsten ?11afgetrokken van de massa van de inzetten. Het aldus bekomen saldo vormt dewettelijke afhouding. Als, na deze verwerkingen, het totale bedrag van debetalingen gelijk of hoger is dan het bedrag van de samengestelde inzetten,worden de overeenstemmende weddenschappen terugbetaald.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 7.

1.Alle"Winnend koppel" en "Geplaatst koppel"weddenschappen worden terugbetaald als er minder dan twee paarden aan de aankomstzijn.

 

2."Winnend koppel" weddenschap.

2.1Bij een normale aankomst: Als er geen enkele inzet is op de uit te betalencombi?natie, wordt de te verdelen massa overgedragen op de eerste daaropvolgende "Winnend koppel" weddenschap.

2.2Dead-Heat aankomst.

-Als er geen enkele inzet is op een van de uitbetaalbare combinaties wordt debij deze combinatie horende winst in gelijke delen verdeeld tussen de andereuit te betalen "Winnend koppel" combinaties.

-Als er geen enkele inzet is op geen enkele van de uit te betalen combinaties,wordt de te verdelen massa overgedragen op de eerste daarop volgende"Winnend koppel" weddenschap.

 

3."Geplaatst koppel" weddenschap.

-Als er geen enkele inzet is op een van de? uitbetaalbare "geplaatstekoppel" combinaties, zal de bij deze combinatie horende winst in gelijkedelen verdeeld worden tussen de andere uit te betalen "geplaatstekoppel" combinaties.

-Als er geen enkele inzet is op geen enkele van de uit te betalen combinaties,wordt de te verdelen massa overgedragen op de eerste daarop volgende"geplaatste koppel" weddenschap.

 

4.Uitgestelde ren.

Als een ren, die alsbasis dient voor de "Koppel" weddenschap uitgesteld is en dezelfdedag wordt gelopen, worden de op deze ren geregistreerde "koppel"wedden?schappen normaal verwerkt. Maar als de ren uitgesteld is tot op eenandere datum, worden de weddenschappen terugbetaald.

 

WEDDENSCHAPSTYPES ENFORMULES

Artikel 8.

Uitsluitend de hieronder vermelde formules van"koppel" weddenschappen zijn toegelaten.

 

- gewone"koppel" weddenschap: hierbij worden twee paarden aangeduid die aan eenbepaalde wedren deelnemen.

 

-"gecombineerde"formule met verschillende paarden: deze formule omvat het geheel van deweddenschappen die een aantal door de wedder aangeduide paarden, twee per twee,koppelen.

Indien de wedder Mpaarden aanduidt, vertegenwoordigt zijn weddenschap

(M x M ? 1) / 2gewone "koppel" weddenschappen.

 

-formule "paard met een veld": deze formule omvat het geheel van degewone "koppel" weddenschappen die een door de wedder aangeduidpaard, "basispaard" genoemd, combineren met het geheel of eengedeelte van de andere paarden die op de offici?e lijst voorkomen: dezepaarden worden "veld"paarden genoemd.

Indien de wedder N"veld"-paarden aanduidt, vertegenwoordigt zijn weddenschap (N x 1)gewone "koppel" weddenschappen.

 

Dit soort vanformules kan aangeduid worden op twee manieren:

- Deaanduiding van het nummer van het basispaard en het teken "X", zondernotie van volgorde", gevolgd door een schuine lijn en vervolgens denummers van de veldpaarden. De aanduiding "X" geeft elk van depaarden van het veld weer, om beurten gecombineerd om een "koppel"weddenschap met een "basis"paard te vormen.

- Deaanduiding van het nummer van elk van de paarden van de combinatie, terwijl hetnummer van het basispaard omlijnd wordt. Het basispaard wordt op het ticketweergegeven door een onderlijnd nummer.

 

-"gecombineerde"formule van verschillende "basis"paarden met een "veld":deze formule omvat het geheel van de "gecombineerde" formules die verkregenworden, door de "basis" paarden te combineren met alle of eengedeelte van de andere paarden, ?n per ?n genomen.

Als de wedder M"basis" paarden aanduidt, en N "veld" paarden,vertegenwoordigt zijn combinatie N "gecombineerde" formules van (M+1)paarden, elk van deze omvatten (M+1) x M/2 gewone "koppels".

Dit soort vanformules wordt aangeduid door middel van de aanduiding van de nummers van debasispaarden en het teken "X", zonder notie van volgorde, gevolgddoor een schuine lijn en vervolgens de nummers van de veldpaarden. Deaanduiding "X" geeft elk van de paarden van het veld weer, om beurtengecom?bineerd om zoveel gecombineerde formules met de "basis"paardente vormen.

 


HOOFDSTUK 4
"TRIO URBAIN" WEDDENSCHAP

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "trio Urbain" weddenschap, voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Voor bepaalde wedrennen, uitdrukkelijk op hetofficieel programma vermeld, registreert de P.M.U. de "trio Urbain"weddenschap.

 

Artikel 2.

Voor de wedrennen, waar dit soort weddenschapvoorzien is, moeten de wedders de drie paarden aanduiden waarvan zij verwachtendat ze zich op de eerste drie plaatsen zullen klasseren, zoals blijkt uit dedefinitieve bekendmaking van de resultaten na de wedren op de renbaan, zonderdat hun volgorde van belang is.

De wedders die de combinatie van de driegeklasseerde paarden op de eerste drie plaatsen van de ren hebben aangeduid,hebben recht op de overeenkomstige "Trio Urbain" opbrengst.

 

INZETEENHEID.

Artikel 3.

De basisinzet van de "trio Urbain"weddenschappen wordt bepaald in de bijlage I betreffende de inzetten.

Meervoudige inzetten zijn toegelaten.

Eenzelfde wedder mag echter op eenzelfdegewone "trio Urbain" of op elk van de "trio Urbain"weddenschappen die in een formule zijn opgenomen, geen inzet plaatsen die hogerligt dan 25 maal de basis-inzet.

Elke wedder echter, die getracht heeft dezeregel op welke wijze dan ook te omzeilen, zelfs door persoonlijk of door middelvan tussenpersonen, meerdere formulieren in ?n of verschillenderegistratieposten in te vullen, zal zijn recht op uitbetaling verliezen.

 

DEAD-HEAT AANKOMST

Artikel 4.

Bij Dead-Heat aankomst zijn er verschillendewinnende aankomsten. In zo'n geval worden bij het berekenen van de opbrengst alde combinaties die ?n van deze winnende aankomsten aangeven, op gelijke wijzebeschouwd.

Er is dus slechts ?n enkele "trioUrbain" opbrengst.

- Ingeval van "dead-heat" van drie paarden of meer op de eerste plaats,zijn de uitbetaalbare combinaties deze combinaties welke de als eerstegeklasseerde paarden, drie per drie genomen, bevatten.

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de eerste plaats en van ?nof meer paarden op de derde plaats, zijn de uitbetaalbare combinaties, allecombinaties van de twee? paarden die zich als eerste klasseerden met elk van deals derde geklasseerde paarden.

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee of meer paarden op de tweede plaats,zijn de uitbetaalbare combinaties, al de combinaties van het eerst geklasseerdepaard met alle als tweede geklasseerde paarden, twee per twee genomen.

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee of meer paarden op de derde plaatszijn de uitbetaalbare combinaties, alle combinaties van het eerst geklasseerdepaard en het tweede geklasseerd paard met elk van de als derde geklasseerdepaarden.

In geen geval gevencombinaties bestaande uit paarden die zich "dead-heat" als tweedeklasseerden of "Dead-Heat" als derde klasseerden aanleiding tot deuitbetaling van een opbrengst.

 

PAARDEN VAN EENZELFDESTAL.

Artikel 5.

Voor de "trio Urbain"weddenschappen, worden alle paarden die in dezelfde ren vertrekken, metinbegrip van die welke aan dezelfde eigenaar toebehoren, of als dusdanigbeschouwd worden voor de verrichtingen van de "Pari MutuelHippodrome" en de "Pari Mutuel Unifi?quot;, afzonderlijk inaanmerking genomen.

 

TERUGBETALING.

Artikel 6.

Benevens de in artikel 3 en in artikel 7voorziene gevallen, zijn de gevallen van terugbetaling de volgende:

Alle weddenschappen worden integraalterugbetaald wanneer, om welke reden dan ook, de ren geannuleerd wordt ofaanleiding geeft tot een niet op voorhand voorziene splitsing.

De weddenschappen worden eveneens terugbetaaldwanneer, na aftrek van de wettelijke afhouding, de verdeling aan de winnendewedders slechts een som toekent die lager ligt dan de minimum basisinzet.

 

NIET VERTREKKENDEPAARDEN.

Artikel 7.

De "trio Urbain" weddenschappenwaarin ?n niet-vertrekkend paard op de drie aangeduide voorkomt, wordenomgevormd tot "winnend koppel" weddenschappen voor het ingezettebedrag, en geven aanleiding tot de betaling van de opbrengst "winnendkoppel" indien deze weddenschappen uitbetaalbaar zijn aan het"winnend koppel", d.w.z. indien zij benevens de niet-vertrekker, heteerste en tweede geklasseerde paard bevatten.

Indien de ren tevens als basis dient voor de"quart?quot; en/of "tierc?quot; weddenschappen, worden de"quart?quot; weddenschappen met twee verschillende niet-vertrekkers en de"tierc?quot; weddenschappen met ?n niet-vertrekker eveneens omgevormdtot "winnend koppel" weddenschappen.

De "trio Urbain" weddenschappen mettwee verschillende niet-vertrekkers op de drie aangeduide worden omgevormd totgewoon "winnend" weddenschappen voor het bedrag van de ingezette somen geven aanleiding tot uitbetaling van de betaling van de gewoon"winnend" opbrengst als deze weddenschappen uitbetaalbaar zijn aan"winnend" t.t.z. als ze behalve de twee niet-vertrekkende paarden heteerst geklasseerde paard bevatten.

Indien de ren tevens als basis dient voor de"quart?quot; en/of "tierc?quot; weddenschap, worden de"quart?quot; weddenschappen met drie verschillende niet-vertrekkers en de"tierc?quot; weddenschappen met twee verschillende niet-vertrekkersomgevormd tot "winnend" weddenschappen.

De "trio Urbain" weddenschappenwaarbij geen enkele van de drie aangeduide paarden aan de ren deelnamen, wordenterugbetaald.

Een "trio Urbain" combinatie metvolledig "veld" waarvan alle "basis"paardenniet-vertrekkend zijn, wordt terugbetaald.

Wanneer het daarentegen om een partieel"veld" gaat zal de combinatie overeenkomstig bovenstaande paragrafenbehandeld worden.

 

BEPALING VAN DEOPBRENGSTEN

Artikel 8.

Alle "trio Urbain" inzetten, of alsdusdanig beschouwd, het is te zeggen indien de ren eveneens dient als basisvoor de "Quart?en/of Top 5" weddenschap, worden de "Quart?weddenschappen, die een niet-vertrekkend paard bevatten en de ?Top 5"weddenschappen, die twee niet-vertrekkende paarden bevatten, verzameld engecentraliseerd voor deze ren, worden, samengesteld en dragen bij - na aftrekvan de wettelijke afhouding? - tot de bepaling van de "trio Urbain"opbrengst.

Deze opbrengst wordt vastgesteld volgens degebruikelijke regels die van toepassing zijn voor de vaststelling van de"winnend" opbrengsten: elke uitbetaalbare weddenschap ontvangt eengelijk aandeel van de te verdelen massa.

De opbrengsten worden berekend voor een inzetgelijk aan het basisminimum.

De "trio Urbain" weddenschappen diedoor de P.M.U. worden aangenomen, worden in geen geval gegroepeerd met weddenschappenvan hetzelfde type, die eventueel op de renbaan worden aangenomen.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 9.

Wanneer, in een ren waarin de "trioUrbain" weddenschap wordt toegepast, er geen enkele inzet werdgeregistreerd op ?n van de combinaties van de eerste drie geklasseerdepaarden, wordt de te verdelen massa overgedragen op een volgende weddenschap.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Indien, om welke reden dan ook, in een wedrenmet "trio Urbain" weddenschap, er slechts twee paarden aan deaankomst verschijnen, zal de massa worden verdeeld volgens de gewone"winnend" verdeelregels, en dit tussen al de combinaties waarin detwee alleen aangekomen paarden voorkomen.

Indien, om welke reden dan ook, in een dergelijkewedren slechts ?n paard aan de aankomst verschijnt, zal de te verdelen massaverdeeld worden volgens de gewone "winnend" verdeelregels, tussen alde combinaties waarin het alleen aangekomen paard voorkomt.

Indien, om welke reden dan ook, in een dergelijkewedren geen enkel paard aan de aankomst verschijnt, worden al de "trioUrbain" weddenschappen verschoven naar een volgende wedren van hetzelfdetype.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

 

SOORTEN WEDDENSCHAPPENEN FORMULES.

Artikel 10.

De enige weddenschapsformules die voor de"trio Urbain" weddenschap toegelaten zijn zijn dezelfde als degenedie toegelaten zijn voor de "tierc?quot; weddenschappen in"enkelvoudige" formule (z. bijlage II).


HOOFDSTUK 5
"TIERCE" WEDDENSCHAP

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "tierc?quot; wedden?schappen, voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Voor bepaalde wedrennen, uitdrukkelijk op hetofficieel programma vermeld, registreerd de P.M.U. de "tierc?quot;weddenschap.

 

Artikel 2.

Voor de wedrennen, waar dit soortweddenschappen voorzien is, moeten de wedders de drie paarden aanduiden,waarvan zij verwachten dat ze zich op de eerste drie plaatsen zullen klasseren,zoals blijkt uit de definitieve bekendmaking van de resultaten na de wedren opde renbaan.

Elke wedder moet eveneens de voorzienerespektieve volgorde van aankomst aanduiden van de drie paarden die zijncombinatie vormen, waarbij hij de nummers vermeldt in de gekozen volgorde dietoegekend werden aan de paarden op de offi?ci?e lijst.

Als deze volgorde met die van de offici?erangschikking overeenstemt, geeft de weddenschap recht op uitbetaling van deopbrengst "in volgorde".

Als deze volgorde niet met die van deoffici?e rangschikking overeenstemt, geeft de weddenschap recht op uitbetalingvan de opbrengst "niet in volgorde".

De opbrengst "in volgorde" mag nietlager liggen dan vijf maal de opbrengst "niet in volgorde".

 

INZETEENHEID

Artikel 3.

De basisinzet van de "tierc?quot;weddenschappen is vastgesteld in de bijlage I die betrekking heeft op deinzetten. De meervoudige inzetten zijn toegelaten.

Eenzelfde wedder mag echter op eenzelfdegewone "tierc?quot; of op elk van de "tierc?quot; weddenschappendie deel uitmaken van een formule, niet meer dan 25 maal de basis?inzetinzetten.

Elke wedder echter, die getracht heeft dezeregel op welke wijze dan ook te omzeilen, zelfs door persoonlijk of door middelvan tussenpersonen meerdere formulieren in ?n of verschillenderegistratieposten in te vullen zal zijn recht op uitbetaling verliezen.

 

DEAD-HEAT AANKOMST.

Artikel 4.

In geval van "Dead-Heat" aankomstzijn de uit te betalen combinaties de volgenden:

1.In geval van Dead-Heat van 3 paarden en meer op de eerste plaats, zijn dewinnende? combinaties die combinaties welke als eerste gerangschikte paardendrie per drie genomen, bevatten. Voor elke combinatie is er een zelfdeopbrengst voor de zes mogelijke klasserings-volgordes van de drie paarden diedeel uit maken van dezelfde combinatie.

2.In geval van Dead-Heat van twee paarden op de eerste plaats en van ?n ofverschillende paarden op de derde plaats, zijn de winnende combinaties, de com?binatiesvan de twee als eerste geklasseerde paarden met elk van de als derdegeklasseerde paarden.

Voor elke combinatieis er een zelfde opbrengst? in de juiste volgorde voor de twee mogelijkewisseloplossingen waarin de twee paarden die zich als eerste klas?seerdenaangeduid werden op de eerste twee plaatsen, en een enkele opbrengst in dewanorde voor de vier wisseloplossingen waarin een van de als derde geclas?seerdepaarden werd aangeduid op een van de eerste twee plaatsen.

3.In geval van Dead-Heat van twee paarden of meer op de tweede plaats, zijn dewinnende combinaties, de combinaties van het als eerste geplaatste paard metalle als tweede geklasseerde paarden, twee per twee genomen. Voor elk combi?natie,is er ?n enkele opbrengt in de juiste volgorde voor de twee mogelijke wissel?oplossingen?waarin het als eerste geklasseerde paard op de eerste plaats werd aangeduid, en?n enkele opbrengst "niet in volgorde" voor de vier mogelijkewisseloplossingen waarin het als eerste geklasseerde paard? ofwel op de tweedeplaats ofwel op de derde plaats werd aangeduid.

4.In geval van Dead-Heat van twee of meer paarden op de derde plaats, zijn dewinnende combinaties elk der combinaties van het als eerste geklasseerde paardmet het als tweede geklasseerde paard en met alle als derde geklasseerdepaarden.

Voor elke combinatieis er een enkele opbrengst in de juiste volgorde voor de wissel?oplossingwaarin het als eerste geklasseerde paard op de eerste plaats werd aangeduid enhet als tweede geklasseerde paard op de tweede plaats werd aangeduid, en ?nenkele opbrengst niet in de juiste volgorde voor de vijf wissel?oplossingenwaarin ?n van de drie paarden werd aangeduid op een andere plaats dan dezewaarop het de aankomst behaalde.

 

PAARDEN VAN EENZELFDESTAL

Artikel 5.

Voor de "tierc?quot; weddenschappen,worden alle paarden die in dezelfde ren vertrekken, met inbegrip van die welkeaan dezelfde eigenaar toebehoren, of als dusdanig worden beschouwd voor deverrichtingen van de "Pari Mutuel Hippodrome" en de "Pari MutuelUnifi?quot;, afzonderlijk in aanmerking genomen.

 

TERUGBETALING.

Artikel 6.

Benevens de in artikel 3 en artikel 7voorziene gevallen, zijn de gevallen van terug?betaling de volgende:

Alle weddenschappen worden integraalterugbetaald wanneer, om welke reden dan ook, de wedren definitief geannuleerdwordt of aanleiding geeft tot een niet vooraf geplande splitsing. Deweddenschappen worden eveneens terugbetaald wanneer, na aftrek van dewettelijke afhouding, bij de verdeling, aan de winnende spelers een bedragwordt toegekend dat lager ligt dan de minimum basisinzet.

 

NIET VERTREKKENDEPAARDEN.

Artikel 7.

De "tierc?weddenschap met op de drieaangeduide paarden ?n niet-vertrekker, wordt omgezet in een "winnendkoppel" weddenschap voor het bedrag van de ingeschreven som , en geeftaanleiding tot de betaling van de opbrengst "winnend koppel" indiendeze weddenschap betaalbaar is op het "winnend koppel" d.w.z. indien benevensde niet-vertrekker, de combinatie de als eerste en als tweede geklasseerdepaarden bevat, zonder notie van volgorde.

De "tierc?quot; weddenschappen met op dedrie aangeduide paarden twee verschillende niet-vertrekkers worden omgevormdtot de "gewoon winnend" weddenschappen voor het bedrag van deingezette som en geven aanleiding tot de betaling van de "gewoonwinnend" opbrengst indien deze weddenschap betaalbaar is op"winnend", d.w.z. indien benevens de twee niet-vertrekkers, decombinatie het als eerste geklasseerde paard bevat, zonder notie van volgorde.

De "tierc?quot; weddenschappen waarvangeen van de drie aangeduide paarden aan de ren heeft deelgenomen, worden terugbetaald.

Een "tierc?quot; combinatie met volledig"veld" waarbij alle paarden van de "basis" niet vertrekkendzijn, wordt terugbetaald.

Wanneer het echter om een partieel"veld" gaat, zal de weddenschap worden behandeld overeenkomstigparagraaf 1 en 2 hierboven.

 

BEPALING VAN DEOPBRENGSTEN.

Artikel 8.

Alle voor ?nzelfde "tierc?quot; wedrenverzamelde en gecentraliseerde inzetten worden samengesteld voor de bepalingvan de opbrengsten, volgens onderstaande regels.

Van het totaal der inzetten, wordt dewettelijke heffing afgetrokken. Het resultaat is de te verdelen massa.

 

1. Normale aankomst.

De massa wordtverdeeld in twee gelijke delen. Een deel is bestemd voor de uitbetaling van deweddenschappen met de combinatie van de eerste drie paarden in de juiste volgordevan aankomst, het andere deel is bestemd voor de uitbetaling van deweddenschappen met de combinatie van de eerste drie paarden, in een anderevolgorde dan de volgorde van aankomst.

Wanneer door dezeverdelingswijze een opbrengst in volgorde ontstaat die lager is dan vijf maalde opbrengst "niet in volgorde" en onder voorbehoud van de bepalingenvan artikels 4 en 9 wordt het totaal van de voor de "tierc?quot; teverdelen massa gelijkmatig verdeeld tussen al de combinaties van de eerste drieaangekomen paarden, volgens de gewone regels die toegepast worden voor devaststelling van de "winnend"-opbrengsten, waarbij de inzetten voorde wedden?schappen die de combinatie van de eerste drie paarden van de ren inde juiste volgorde bevatten, van een co?fici?t 5 zullen worden voorzien.

Zo bekomt men eenopbrengst "niet in volgorde" voor al de "tierc?quot;combinaties van de drie paarden die in een andere orde dan die van de aankomstwerden gerangschikt.

De opbrengst van decombinatie "in volgorde" is in dat geval gelijk aan vijf maal deopbrengst "niet in volgorde".

 

 

2. Geval van Dead-Heat.

2.1. Uit te betalen combinaties.

In geval vanDead-Heat, zijn de uit te betalen combinaties deze vastgesteld in artikel 4.

2.2. Minimale verhoudingen tussen deopbrengsten.

In geval vanDead-Heat van drie paarden of meer die zich op de eerste plaats klasseerden,zal er slecht ?n "tierc?quot; opbrengst zijn.

In geval vanDead-Heat van twee paarden op de eerste plaats en van een of meerdere paardenop de derde plaats, of in geval van dead-heat van twee paarden of meer op detweede plaats, mag de opbrengst in juiste volgorde niet kleiner zijn dan tweekeer de opbrengst niet in juiste volgorde.

In geval vanDead-Heat van twee paarden of meer op de derde plaats mag de opbrengst injuiste volgorde niet kleiner zijn dan vijf keer de opbrengst niet in juistevolgorde.

2.3. Berekening vande opbrengsten.

Tijdens de berekeningvan de opbrengsten van het eerste geval van dead-heat voorzien in punt 2.2hierboven, wordt het totaal van de inzetten op de uit te betalen combinatiesafgetrokken van het totaal van de te verdelen massa. Het saldo wordt verdeeldin zoveel gelijke delen als er? uit te betalen combinaties zijn die verschillennaargelang de paarden die haar samenstellen. Elk van deze delen wordtvervolgens verdeeld naar rata van het aantal uit te betalen weddenschappen voordeze aankomst; het bekomen resultaat, vermeerderd met de basisinzet, vorm deopbrengst.

In de andere gevallenvan dead-heat, wordt het totale aantal van de verschillende uit te betaleninzetten afgetrokken van de te verdelen massa; het saldo wordt gedeeld inzoveel gelijke delen als er uit te betalen combinaties zijn die verschillen naargelangde paarden waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt in tweegelijke delen gedeeld, een wordt toebedeeld aan de permutaties in de juistevolgorde van de combinatie die in aanmerking is genomen, de andere aan dewisseloplossingen in onjuiste volgorde van deze zelfde combinatie. Elk van dezedelen wordt vervolgens verdeeld naar rata van het aantal inzetten op de overeen?stemmendewisseloplossingen. Het bekomen resultaat, vermeerderd met de basisinzet, vormtde opbrengst.

Als door zodanig tehandelen, de minimale verhouding, die werd beschreven in punt 2.2 hierboven,niet gerespecteerd wordt, zal de massa die aan deze win?nende aankomst wordttoebedeeld, verdeeld worden aan al de betrokken combi?naties, door hetco?fici?t toe te kennen dat voorzien is voor de weddenschappen in juistevolgorde.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 9.

Wanneer in een wedren, waar de"tierc?quot; weddenschap toegepast wordt, geen enkele inzet geregistreerdwerd op de combinatie van de eerste drie gerangschikte paarden, zelfs geeninzet "niet in volgorde", wordt de tussen de juiste volgorde en deniet in juiste volgorde te verdelen massa overgedragen op een of meerderehierop volgende weddenschappen en zal deze massa bestemd zijn voor debetalingen van de win?nende weddenschappen.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Dit is ook het geval indien er geen enkelpaard aan de aankomst verschijnt van een ren die als basis dient voor de"tierc?quot; weddenschap.

Wanneer, in een wedren waar de"tierc?quot; weddenschap toegepast wordt, geen enkele winnende combinatievoor ?n van de winsttypes werd vastgesteld, zal ?n enkele? winnendeweddenschap voor dit winsttype in aanmerking worden genomen tijdens deopbrengstberekening, uitgevoerd zoals beschreven in artikel 8.

De te verdelen massa die aan dit winsttype istoebedeeld wordt dan overgedragen op een of meerdere hierop volgendeweddenschappen en wordt toebedeeld aan de betalingen van de winnendecombinaties.

De modaliteiten van de overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Wanneer in een wedren, waar de"tierc?quot; weddenschap toegepast wordt, om welke reden dan ook, slechtstwee paarden aankomen, wordt de te verdelen massa volgens de gebruikelijke"winnend"-verdeling onder al de combinaties die de twee alleenaangekomen paarden bevatten verdeeld. In dat geval zal er voor de combinatievan deze twee paarden ?n enkele uitbetaalbare "tierc?quot; opbrengstzijn.

Indien, om welke reden dan ook, in eengelijkaardige wedren, slechts ?n enkel paard bij de aankomst geklasseerdwordt, zal de te verdelen massa worden verdeeld volgens de gewone regels van de"winnend" verdeling, tussen alle combinaties die het paard bevattendat alleen ge?ndigd is. In dat geval zal er ?n enkele "tierc?quot;opbrengst zijn.

 

SOORTEN VANWEDDENSCHAPPEN EN FORMULES.

Artikel 10.

Voor de toegelaten weddenschapsformules voorde "tierc?quot; weddenschap zie bijlage II

 

 

MAGIC TIERCE

 

ARTIKEL 11

 

De opbrengst van de MAGIC TIERCE wordt op de volgendemanier toegekend :

 

Elke week duidt de PMU 3 dagen aan die rennen of meetingsmet rennen bevatten waarop TIERCE weddenschappen worden georganiseerd.

De wedders die het wensen kunnen op een zelfde ticket eenTIERCE formule op drie rennen inzetten die als steun voor dit type weddenschapdienen.

De ticketten die de winnende weddenschappen in de juistevolgorde voor deze drie rennen bevatten zullen onder elkaar de pot MAGIC TIERCEdelen.

In geen enkel geval worden weddenschappen dieterugbetaald worden als gevolg van de annulatie van een of andere ren inaanmerking genomen worden voor de bepaling van de MAGIC TIERCE opbrengst.

Het bedrag van deze? pot evenals de meetings die inaanmerking worden genomen voor de opbrengst van de MAGIC TIERCE worden terkennis gebracht van het publiek door middel van de krant SPORT TURF en door deinformatie die door de PMU gestuurd wordt naar de verkooppunten van haar net.In geval van tegenstrijdigheid, is het de informatie die rechtstreeks door dePMU wordt verspreid die voorrang heeft.

 

 


HOOFDSTUK 6
"QUARTE" WEDDENSCHAP

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "quart?quot; wedden?schappen, voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Voor bepaalde wedrennen, uitdrukkelijk op hetofficieel programma vermeld, regis?treert de P.M.U. de "quart?quot;weddenschap.

 

Artikel 2.

Voor de wedrennen, waar dit soort weddenschapvoorzien is, moeten de wedders de vier paarden aanduiden waarvan zij verwachtendat ze zich op de eerste vier plaatsen zullen klasseren, zoals blijkt uit dedefinitieve bekendmaking van de resultaten na de wedren op de renbaan.

Elke wedder moet eveneens de respektievevoorziene volgorde invullen van de vier paarden die het voorwerp uitmaken vanzijn weddenschap, waarbij hij in de gekozen volgorde de speciale nummersaanduidt, die aan de paarden, waarop de wedden?schap betrekking heeft, op deoffici?e lijst werden toegekend.

Wanneer deze volgorde inderdaad die van deoffici?e rangschikking is, geeft de weddenschap recht op betaling van deopbrengst in volgorde.

Als deze volgorde niet met die van deoffici?e rangschikking overeenstemt, geeft de weddenschap recht op uitbetalingvan de opbrengst "niet in volgorde".

Daarenboven, in bepaalde door de Renmaatschappijvastgelegde gevallen, zullen de combinaties van vier paarden die, zonder dat devolgorde van belang is, de paarden bevatten ?die zich op de eerste drieplaatsen van de ren plaatsen en een paard dat zich klasseert op een hogere rangdan de vierde, recht geven op een ?bonus? opbrengst.

De ?bonus? wordt echter niet toegekend als de ren minderdan 4 aan de aankomst geklasseerde paarden bevat.

 

INZETEENHEID

Artikel 3.

De basisinzet van de "quart?quot;weddenschappen wordt vastgesteld in de bijlage betreffende de inzetten.Meervoudige inzetten zijn toegelaten.

Eenzelfde wedder mag echter op eenzelfdegewone "quart?quot; of op elk van de "quart?quot; weddenschappendie deel uitmaken van een formule geen inzet inzetten die hoger is dan 25 keerde basisinzet.

Elke wedder echter, die getracht heeft dezeregel op welke wijze dan ook te omzeilen, door zelf of door middel vantussenpersonen meerdere formulieren in ?n of verschillende registratie-centrain te vullen, zal zijn recht op uitbetaling verliezen.

 

DEAD-HEAT AANKOMST

Artikel 4.

In geval van "Dead-Heat" aankomstzijn de uit te betalen "quart?quot; combinaties de volgende:

1.1- In geval van Dead-Heat van 4 paarden en meer op de eerste plaats, zijn de uitte betalen? combinaties die van alle combinaties van de als eerstegerangschikte paarden vier per vier genomen. Voor elke combinatie is er eenenkele opbrengst voor de vierentwintig mogelijke klasserings-volgordes van devier paarden die deel uit maken van dezelfde combinatie.

1.2- In geval van Dead-Heat van drie paarden op de eerste plaats en van ?n ofverschillende paarden op de vierde plaats, zijn de uit te betalen combinaties,de combinaties van de drie als eerste geklasseerde paarden met elk van de alsvierde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de 6wisseloplossingen waarin de paarden die zich als eerste klasseerden aangeduidwerden op de eerste drie plaatsen, en in de wanorde de achttienwisseloplossingen waarin een van om het even welke als eerste geclasseerdepaarden werd aangeduid op de vierde plaats.

1.3.In geval van Dead-Heat van twee paarden? geklasseerd op de eerste plaats en vantwee paarden of meer op de derde plaats, zijn de uit te betalen combinaties, decombinaties van de twee paarden? die zich als eerste klasseerden met de paardendie zich als derde klasseerden, twee per twee genomen.Voor elk combi?natie,bevat de juiste volgorde de vier wisseloplossingen waarin de paarden die zichals eerste klasseerden werden aangeduid op de eerste twee plaatsen, en dewanorde bevat de twintig wisseloplossingen waarin een om het evenwelk paard datzich als eerste klasseerde aangeduid werd op de derde of op de vierde plaats.

1.4.In geval van Dead-Heat van twee paarden die zich op de eerste plaats klas?seerden,van een enkel paard dat zich als derde klasseerde en van een of meerderepaarden die zich op de vierde plaats klasseerden, zijn de uit te betalencombinaties de combinaties van de twee paarden die zich als eerste klasseerdenmet het paard dat zich als derde klasseerde en met elk van de paarden die zichals vierde klasseerden. Voor elke combinatie, bevat de juiste volgorde de tweewisseloplossingen waarin de paarden die zich als eerste klasseerden werdenaangeduid op de eerste twee plaatsen en het paard dat als derde werd aangeduidzich op de derde plaats klasseerde; de niet in juiste volgorde bevat detwee?twintig wisseloplossingen waarin een om het evenwelk van de paarden diezich als eerste klasseerden aangeduid werden ofwel op de derde, ofwel op devierde plaats, of waarin de paarden die zich als derde en vierde klasseerdenwer?den aangeduid in de omgekeerde volgorde van het klassement.

1.5.In het geval van "dead-heat" van drie paarden of meer op de tweedeplaats, zijn de uit te betalen combinaties die van de combinaties die het paardbevatten dat zich als eerste klasseerde te samen met elk van de paarden diezich als tweede klasseerden,drie per drie genomen. Voor elke combinatie bevatde juiste volgorde de zes wisseloplossingen waarin het paard dat zich alseerste klasseerde werd aangeduid op de eerste plaats en bevat de niet in juistevolgorde de achttien wis?sel?oplossingen waarin het paard dat zich als eersteklasseerde werd aangeduid op een andere plaats dan de eerste.

1.6.-In geval van dead-heat van twee paarden die zich als tweede klasseerden en eenof meerdere paarden die zich als vierde klasseerden, zijn de uit te betalencombinaties deze van het paard dat zich als eerste klasseerde met de tweepaarden die zich als twee klasseerden en elk van de paarden die zich als vierdeklasseerden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee wissel?oplossingenwaarin het als eerste geklasseerde paard werd aangeduid op de eerste plaats enhet als vierde geklasseerde paard werd aangeduid op de vierde plaats. Dewanorde bevat de twee?twintig wisseloplossingen waarin het paard dat zich alseerste klas?seerde werd aangeduid op een andere plaats dan de eerste of hetpaard dat zich als vierde klasseerde werd aangeduid op een andere plaats dan devierde.

1.7.In geval van dead-heat van twee paarden of meer die zich als derde klas?seerden,zijn de uit te betalen combinaties deze van het paard dat zich als eerste klasseerdeen het paard dat zich als tweede klasseerde met de paarden die zich als derdeklasseerden, twee per twee genomen. Voor elke combinatie bevat de juistevolgorde de twee wisseloplossingen waarin het als eerste geklasseerde paardwerd aangeduid op de eerste plaats en het als tweede geklasseerde paard op detweede plaats; de niet in juiste volgorde bevat de twee?twintig wissel?oplossingenwaarin het paard dat zich als eerste klasseerde werd aangeduid op een andereplaats dan de eerste of het paard dat zich als tweede klasseerde op een andereplaats dan de tweede.

1.8In geval van dead-heat van twee paarden of meer die zich op de vierde plaatsklasseerden, zijn de uit te betalen combinaties die van het paard dat zich alseerste klasseerde, het paard dat zich als tweede klasseerde, het paard dat zichals derde klasseerde met elk van de paarden die zich als vierde klasseerden.Voor elke combinatie, bevat de juiste volgorde de vier paarden van de aankomstgeklasseerd in de juiste volgorde; de niet in juiste volgorde bevat dedrie?twintig wisseloplossingen waarin een van om het even welk van de vierpaarden niet werd aangeduid op de klassements-rang van de aankomst.

 

2.In geval van dead-heat aankomst, zijn de uit te betalen combinaties voor de"Bonus" opbrengst de volgende:

2.1.In geval van dead-heat van drie paarden of meer op de eerste plaats, zijn deuit te betalen combinaties al de combinaties die de drie paarden bevatten diezich als eerste klasseerden en een paard dat zich klasseerde op een hogere rangdan de vierde.

2.2.In geval van dead-heat van twee paarden op de eerste plaats en van een paard ofmeer op de derde plaats, zijn de uit te betalen combinaties al de combinatiesdie de twee paarden bevatten die zich als eerste klasseerden, een van de paardendie zich als derde klasseerden en een paard dat zich klasseerde op een hogererang dan de vierde.

2.3.Ingeval van dead-heat van twee paarden of meer op de tweede plaats, zijn de uitte betalen combinaties al de combinaties die het eerste geklasseerde paardbevatten, twee van de paarden die zich als tweede klasseerden, en een paard datzich klasseerde op een hogere rang dan de vierde.

2.4.Ingeval van "dead-heat" van twee paarden of meer op de derde plaats,zijn de uit te betalen combinaties al de combinaties die het als eerstegeklasseerde paard, het als tweede geklasseerde paard, een van de als derdegeklasseerde paarden en een paard dat zich klasseerde op een hogere rang dan devierde, bevatten

2.5.In geval van "dead-heat" van twee paarden of meer op de vierdeplaats, zijn de uit te betalen combinaties die van al de combinaties die hetals eerste geklas?seerde paard, het als tweede geklasseerde paard, het alsderde geklasseerde paard en een paard dat zich klasseerde op een hogere rangdan de vierde, bevatten.

 

PAARDEN VAN EENZELFDESTAL.

Artikel 5.

Voor de "quart?quot; weddenschappenworden alle paarden, die in dezelfde ren vertrekken, met inbegrip van die welkeaan dezelfde eigenaar toebehoren, of als dusdanig beschouwd worden voor deverrichtingen van de "Pari Mutuel Hippodrome" en de "Pari MutuelUnifi?quot; afzonderlijk in aanmerking genomen.

 

TERUGBETALING.

Artikel 6.

 

Benevens de in artikel 3 en in artikel 7voorziene gevallen, zijn de gevallen van terugbetaling de volgende.

Alle weddenschappen worden integraalterugbetaald wanneer, om welke reden dan ook, de wedren definitief geannuleerdwordt, of aanleiding geeft tot een niet vooraf geplande splitsing.

De weddenschappen worden eveneens terugbetaaldwanneer, na aftrek van de wettelijke afhouding, bij de verdeling aan dewinnende spelers, een bedrag wordt toegekend dat lager ligt dan de minimumbasisinzet.

 

NIET VERTREKKENDEPAARDEN

Artikel 7

De "quart?quot; weddenschappen die eenniet vertrekkend paard bevatten op de vier aangeduide paarden, worden omgevormdtot ?trio? wedddenschapen voor het bedrag van de ingezette som en gevenaanleiding tot de uitbetaling van de ?trio? opbrengst als ze, zonder dat devolgorde van belang is, benevens een niet-vertrekker de paarden bevat die zichop de eerste drie plaatsen van de ren klasseerden.

 

De "quart?quot; weddenschappen die tweeverschillende niet vertrekkende paarden op de vier aangeduide paarden bevatten,worden omgevormd tot "winnend-koppel" wedden?schappen voor het bedragvan de ingezette som en geven aanleiding tot de uitbetaling van de"winnend koppel" opbrengst, als deze weddenschappen aan het"winnend koppel" uitbetaalbaar zijn, d.w.z. indien zij benevens detwee niet-vertrekkers ook het als eerste en als tweede gerangschikte paardbevatten, zonder rekening te houden met hun respectieve rangorde van aankomst.

 

De "quart?quot; weddenschappen die drieverschillende niet vertrekkende paarden bevatten op de vier aangeduide paardenworden omgevormd tot gewoon "winnend" weddenschappen voor deingezette som en geven aanleiding tot de uitbetaling van de gewoon"winnend" opbrengst? wanneer deze weddenschappen aan"winnend" uitbe?taalbaar zijn, d.w.z. indien zij benevens de drieniet-vertrekkers ook het als eerste gerangschikte paard bevatten.

 

De "quart?quot; weddenschappen waarvande vier paarden niet hebben deelgenomen aan de ren worden terugbetaald.

Een "quart?quot; weddenschap metvolledig "veld" waarvan al de "basis"paardenniet-vertrekkend zijn wordt terugbetaald. Bij een gedeeltelijk "veld"daarentegen, wordt de combinatie behandeld overeenkomstig de bepalingen van deparagrafen 1, 2 en 3 hierboven.

 

BEPALING VAN DEOPBRENGSTEN

Artikel 8.

Alle verzamelde en gecentraliseerde"quart?quot; inzetten voor eenzelfde ren worden samengebracht voor hetbepalen van de opbrengsten volgens de hierna volgende regels.

Van het totaal van de inzetten wordt hetbedrag afgetrokken van de terugbetaalde weddenschappen en van de wettelijkeafhouding. Het resultaat is de te herverdelen massa.

Indien de ?bonus? opbrengst wordt toegekend, is 85% vandeze massa, die de te verdelen ?quart?massa wordt geheten, bestemd voor deberekening van de ?quart?opbrengsten; 15% van deze massa, die de te verdelen?bonus? massa wordt geheten, is bestemd voor de berekening van de ?bonus?opbrengst.

Indien de bonus niet wordt toegekend, zal de totale teverdelen massa bestemd zijn voor de berekening van de Quart?opbrengsten, 50%voor de opbrengst in de juiste volgorde en 50% voor de opbrengst niet in dejuiste volgorde, deze laatste mag niet hoger zijn dan een vijfde van de opbrengstin de juiste volgorde.

 

 

1."quart?quot; opbrengsten.

1.1Normale aankomst.

35/85ste van de te verdelen "quart?quot;massa is bestemd voor berekening van de opbrengst in de juiste volgorde;50/85ste van de te verdelen "quart?quot; massa is be?stemd voor de berekeningvan de opbrengst in de onjuiste volgorde.

Elk van deze delen wordt verdeeld naar ratavan het aantal inzetten op de wissel?oplossing in de juiste volgorde om deopbrengst in juiste volgorde te geven, en van het aantal inzetten op dewisseloplossingen in een verschillende volgorde om de opbrengst niet in juistevolgorde te geven, onder voorbehoud van de schikkingen van de artikels 9 en 10hieronder.

 

1.2. Dead-Heataankomst.

- Ingeval van "dead-heat" van vier paarden of meer op de eerste plaats,?wordt het totaal van de inzetten op de verschillende uit te betalen combinatiesafgehouden van de te verdelen "quart?quot; massa. De aldus bekomen teherverdelen winst wordt in zoveel gelijke delen gedeeld als er uit te betalencombinaties zijn, die verschillen volgens de paarden die ze samenstellen.

Elk van deze delenwordt vervolgens herverdeeld naar rata van het aantal inzetten op elk van deuit te betalen combinaties. De aldus bekomen kwoti?ten, vermeerderd met deeenheid van de basisinzet, vormen de te betalen opbrengsten voor elk van de uitte betalen "quart?quot; combinaties.

- Inde andere gevallen van "dead-heat", wordt het totaal van de inzettenop de verschillende uit te betalen combinaties afgehouden van de te verdelen"quart?quot; massa. De aldus bekomen te herverdelen winst wordt in zoveelgelijke delen gedeeld als er uit te betalen combinaties zijn, die verschillen volgensde paarden die ze samenstellen.

35/85ste van elk vandeze delen is bestemd voor de wisseloplossingen in de juiste volgorde en 50/85ste voor de wisseloplossingen niet in juiste volgorde.

Elk van deze delenwordt vervolgens herverdeeld naar rata van het aantal inzetten op elk van deovereenstemmende wisseloplossingen. De aldus bekomen kwoti?ten, vermeerderdmet de eenheid van de basisinzet, vormen de te betalen opbrengsten voor elk vande uit te betalen "quart?quot; combinaties, onder voorbehoud van artikel9 hieronder.

 

1.3.Minimum opbrengst in de onjuiste volgorde.

Als door toepassingvan de regels die vermeld werden in punten 1.1 en 1.2 hier?boven een opbrengstwordt bekomen in de niet juiste volgorde, die kleiner is dan 11 voor 10 .,wordt de massa die bestemd is voor de berekening van de opbrengst in volgordeverkregen? door van de te verdelen "quart?quot; massa het bedrag van debetalingen aan 11? af te trekken van de inzetten niet in juiste volgorde.

In dat geval zijn deverhoudings-regels van de "quart?quot; opbrengsten niet van toepassing.

Als op het einde vandeze operaties, de opbrengst in volgorde kleiner is dan 11? voor 10, zijn deschikkingen van artikel 6 van toepassing.

 

2. "bonus" opbrengst.

2.1. Normale aankomst.

De te verdelen"bonus" massa wordt naar rata van het aantal inzetten op de uit tebetalen combinaties verdeeld, en als het geval zich voordoet, met inbegrip vandeze die het gevolg zijn van de toepassing van artikel 7. Het resultaat vormtde "bonus" opbrengst.

2.2. "dead-heat" aankomst.

In het geval vanverschillende uit te betalen combinaties, wordt het totaal van de inzetten opde verschillende combinaties, met inbegrip, en als het geval zich voordoet, vandeze die het gevolg zijn van de toepassing van artikel 7, afgetrokken van de teverdelen "bonus" massa. De aldus bekomen te herverdelen winst wordtgedeeld in zoveel gelijke delen als er uit te betalen combinaties zijn, die verschillenvolgens de paarden waaruit ze zijn samengesteld; elk van deze delen wordtvervolgens verdeeld naar rata van het aantal inzetten op elk van de uit tebetalen combinaties. De aldus bekomen kwotienten, vermeerderd met de eenheidvan de basisinzet, vormen de opbrengsten voor elk van de uit te betalen combi?naties.

2.3.Minimum "bonus" opbrengst.

Als door toepassingvan de regels die vermeld werden in punten 2.1 en 2.2 hier?boven een"bonus" opbrengst wordt bekomen die kleiner is dan 11 voor 10, wordtde te verdelen massa die bestemd is voor de berekening van de"quart?quot; opbrengsten verkregen? door van het totaal van de teverdelen massa het bedrag van de betalingen aan 11 van de "bonus"inzetten af te trekken : 35/85 ste van de te verdelen massa "quart?quot;zijn bestemd voor de berekening van de opbrengst in volgorde en 50/85 ste aande berekening van de opbrengst niet in juiste volgorde. In dit geval is deverhoudingsregel niet van toepassing.

Als op het einde vandeze operaties, de opbrengst van de "quart?quot; in volgorde of niet involgorde kleiner is dan 11 voor 10, ?wordt de opbrengst ?bonus? niet bestemd enhet totaal van de te verdelen massa wordt bestemd voor de opbrengsten involgorde en in niet juiste volgorde, in de verhouding van 35/85 ste voor devolgorde en 50/85 ste voor de opbrengsten niet in juiste volgorde.

Als op het einde vandeze operaties, de opbrengst van de "quart?quot; in volgorde of niet involgorde kleiner is dan 11 voor 10, zijn de schikkingen van artikel 6 vantoepassing.

 

MINIMUM VERHOUDING VANDE "QUARTE" OPBReNGSTEN

Artikel 9.

 

1.In het geval van een normale aankomst en in het geval van een"dead-heat" aankomst voorzien in paragraaf 1.8 van artikel 4hierboven, voor elke combinatie van dezelfde vier paarden, moet de opbrengst injuiste volgorde ten minste gelijk zijn aan 23 keer de opbrengst niet in dejuiste volgorde.

 

Na toepassing vande regels voor de berekening die vermeld zijn in artikel 5 van paragraaf 1:

- Als de opbrengst in de juiste volgordekleiner is dan 23 keer de opbrengst niet in volgorde,? wordt de totale teherverdelen "quart?quot; massa verdeeld tussen al de uit te betalenwisseloplossingen door een co?fici?t 23 toe te kennen aan het aantal inzettenop de wisseloplossing in de juiste volgorde.

Zobekomt men de opbrengst niet in volgorde voor de wisseloplossingen van de vierpaarden niet in juiste volgorde.

Deopbrengst die betaald wordt aan de permutatie in de juiste volgorde is dangelijk aan 23 keer de opbrengst niet in juiste volgorde betaald aan depermutaties van dezelfde vier paarden niet in juiste volgorde.

 

2.In geval van een "dead-heat" aankomst voorzien in paragrafen 1.2 en1.5 van artikel 4 hierboven, moet, voor elke combinatie van dezelfde vierpaarden, de opbrengst die betaald wordt aan de permutaties in de juistevolgorde ten minste gelijk zijn aan 3 keer de opbrengst die betaald wordt aande permutaties in de niet in juiste volgorde

Alser aan deze voorwaarde, door toepassing van de regels voor de berekening van deopbrengst die vermeld staan in artikel 5 paragraaf 1 hierboven, niet wordtvoldaan, zal de totale te herverdelen "quart?quot; massa verdeeld wordentussen alle uit te betalen permutaties door een co?fici?t 3 toe te kennen aanhet aantal inzetten op de permutaties in de juiste volgorde.

Zobekomt men de opbrengst niet in juiste volgorde voor de permutaties van de vierpaarden niet in juiste volgorde.

Deopbrengst die betaald wordt aan de permutatie in de juiste volgorde is dangelijk aan 3 keer de opbrengst niet in de juiste volgorde die betaald wordt aande permutaties van dezelfde vier paarden niet in juiste volgorde.

 

3.In geval van een "dead-heat" aankomst voorzien in paragrafen 1.3? vanartikel 4 hierboven, moet, voor elke combinatie van dezelfde vier paarden, deopbrengst die betaald wordt aan de permutaties in de juiste volgorde ten minstegelijk zijn aan 5 keer de opbrengst betaald aan de permutaties in de niet injuiste volgorde

Alser aan deze voorwaarde, door toepassing van de regels voor de berekening van deopbrengst die vermeld staan in artikel 5 paragraaf 1 hierboven, niet wordtvoldaan, zal de totale te herverdelen "quart?quot; massa verdeeld wordentussen alle uit te betalen permutaties door een co?fici?t 5 toe te kennen aanhet aantal inzetten op de permutaties in de juiste volgorde.

Zobekomt men de opbrengst niet in juiste volgorde voor de permutaties van de vierpaarden niet in juiste volgorde.

Deopbrengst die betaald wordt aan de permutatie in de juiste volgorde is dangelijk aan 5 keer de opbrengst niet in de juiste volgorde die betaald wordt aande permutaties van dezelfde vier paarden niet in juiste volgorde.

 

4.In geval van een "dead-heat" aankomst voorzien in paragrafen 1.4, 1.6en 1.7? van artikel 4 hierboven, moet, voor elke combinatie van dezelfde vierpaarden, de opbrengst die betaald wordt aan de permutaties in de juistevolgorde ten minste gelijk zijn aan 11 keer de opbrengst betaald aan depermutaties van de niet in juiste volgorde

Alser aan deze voorwaarde, door toepassing van de regels voor de berekening van deopbrengst die vermeld staan in artikel 5 paragraaf 1 hierboven, niet wordtvoldaan, zal de totale te herverdelen "quart?quot; massa verdeeld wordentussen alle uit te betalen permutaties door een co?fici?t 11 toe te kennenaan het aantal inzetten op de permutaties in de juiste volgorde.

Zobekomt men de opbrengst niet in juiste volgorde voor de permutaties van de vierpaarden niet in juiste volgorde.

Deopbrengst die betaald wordt aan de permutatie in de juiste volgorde is dangelijk aan 11 keer de opbrengst niet in de juiste volgorde betaald aan de permu?tatiesvan dezelfde vier paarden niet in juiste volgorde.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 10.

Wanneer in een wedren waar de"quart?quot; weddenschap wordt toegepast, geen enkele inzet werdgeregistreerd op de combinatie van de eerste vier gerangschikte paarden, zelfsniet in de onjuiste volgorde, zal de aan de juiste volgorde en aan de niet injuiste volgorde te verdelen massa worden overgedragen op een of meerdere hieropvolgende weddenschappen en zal bestemd zijn voor de betalingen van de winnaars.De modaliteiten van deze overdracht worden ter kennis van het publiek gebracht.Dit is ook het geval indien er geen enkel paard aan de aankomst verschijnt vaneen ren die als basis dient voor de "quart?quot; weddenschap.

Wanneer, in een wedren waar de"quart?quot; weddenschap toegepast wordt, geen enkele winnende combinatievoor ?n van de winsttypes werd vastgesteld, zal ?n enkele? winnendeweddenschap voor dit winsttype in aanmerking worden genomen tijdens de opbrengstberekening,uitgevoerd zoals beschreven in artikel 8.

De te verdelen massa die aan dit winsttype istoebedeeld wordt dan overgedragen op een of meerdere hierop volgendeweddenschappen en wordt toebedeeld aan de betalingen van de winnendecombinaties.

De modaliteiten van de overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Wanneer, om welke redenen dan ook, in eenwedren waar de "quart?quot; weddenschap wordt toegepast, er slechts driepaarden aan de aankomst verschijnen, wordt de te verdelen massa volgens degebruikelijke "winnend" regels verdeeld, onder al de combinaties diede drie alleen aangekomen paarden bevatten. In dergelijk geval zal er ?nenkele "quart?quot; opbrengst uitbetaalbaar zijn voor de combinaties vandeze drie paarden.

Wanneer, om welke redenen dan ook, bij eendergelijke wedren, er slechts twee paarden aan de aankomst verschijnen, wordtde te verdelen massa volgens de gebruikelijk "winnend" regelsverdeeld onder al de combinaties die de twee alleen aangekomen paardenbevatten. In dergelijk geval zal er ?n enkele "quart?quot; opbrengstuitbetaalbaar zijn voor de combinaties van deze twee paarden. Wanneer, om welkeredenen dan ook, in een dergelijke wedren, er slechts ?n paard aan de aankomstverschijnt wordt de te verdelen massa volgens de gebruikelijke "winnend"regels verdeeld onder al de combinaties die het alleen aangekomen paardbevatten.

 

SOORTEN WEDDENSCHAPPENEN FORMULES.

Artikel 11.

Voor de toegelaten weddenschapsformules voorde "quart?quot; weddenschap zie bijlage II

 


HOOFDSTUK 7
"TIERCE EN QUARTE MIX" FORMULE

 

Voor zover er door de bepalingen vanonderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken, is het Reglement betreffende de"tierc?quot; en "quart?quot; weddenschappen en hun bijlagen vantoepassing op de "tierc?quot; en "quart?quot; weddenschappen dieingezet worden in de "Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix" formule.

 

Artikel ?n.

Voor de wedrennen, waar dit soortweddenschappen voorzien is, kan de wedder combinaties inzetten in"Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix" formule, t.t.z. tegelijkertijd op de"quart?quot; en op de "tierc?quot; weddenschap.

De paarden van een combinatie die ingezetworden in "Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix" wor?den vier per vier inaanmerking genomen voor de bepaling van de weddenschappen die deelnemen aan de"quart?quot; weddenschap en drie per drie voor de bepaling van deweddenschappen die deelnemen aan de "tierc?quot; weddenschap.

 

INZETEENHEID.

Artikel 2.

De basisinzet van de weddenschappen diebegrepen zijn in de combinaties die inge?zet werden in"Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix" formule is gelijk aan de helft van debasisinzetten van de spelen Tierc?en Quart?

Meervoudige inzetten zijn toegelaten.

Eenzelfde wedder mag echter op eenzelfdeweddenschap of op elk van de wedden?schappen die deel uitmaken van een formule,geen inzet inzetten die hoger is dan 12,5?

Elke wedder echter die getracht zou hebbendeze regel op welke wijze dan ook te omzeilen, zelfs door persoonlijk of doormiddel van tussenpersonen meerdere formu?lieren in ?n of verschillenderegistratieposten in te vullen, zal zijn recht tot uitbetaling verliezen.

 

BEPALING VAN DEOPBRENGSTEN.

Artikel 3.

De "Tierc?quot; en "Quart?quot;opbrengsten worden berekend zoals het bepaald is in de Reglementen betreffendede "tierc?quot; en "quart?quot; weddenschappen.

De winnende weddenschappen, die ingezet wordenin"Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix" formule, nemen hierin deel naarevenredigheid van hun inzet.

Hetzelfde is waar voor de BONUS winsten dietoegekend worden aan de "quart?quot; weddenschap.

 

SOORTEN VANWEDDENSCHAPPEN EN FORMULES.

Artikel 4.

Voor de formule"Tierc?nbsp;Quart?nbsp;Mix zijn alleen die formules toegelaten die envoor de "Tierc?quot; weddenschap en voor de "Quart?quot; weddenschaptoegelaten zijn, met uitzondering van de formule "Heen-Terug" (AR).

 


HOOFDSTUK 8
"Top 5" WEDDENSCHAP

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "Top 5" wedden?schappen voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

Artikel ?n.

Voor bepaalde wedrennen, uitdrukkelijk op hetofficieel programma vermeld, regis?treert de P.M.U. de "Top 5"weddenschap.

 

Artikel 2.

Voor de wedrennen, waar dit soortweddenschappen voorzien is, moeten de wedders de vijf paarden aanduiden,waarvan zij verwachten dat ze zich op de eerste vijf plaatsen zullen klasseren,zoals blijkt uit de definitieve bekendmaking van de resultaten na de wedren opde renbaan.

Elke wedder moet eveneens de respectievevoorziene volgorde invullen, voor de vijf paarden die het voorwerp uitmaken vanzijn weddenschap, waarbij hij in de gekozen volgorde de speciale nummersaanduidt die aan de paarden, waarop de wedden?schap betrekking heeft, op deoffici?e lijst werden toegekend.

Wanneer deze volgorde inderdaad die van deoffici?e rangschikking is, geeft de weddenschap recht op betaling van deopbrengst in volgorde.

Wanneer deze volgorde niet overeenstemt metdie van de offici?e rangschikking, geeft de weddenschap recht op betaling vande opbrengst "niet in volgorde".

Daarenboven geven alle combinaties van vijfpaarden die, zonder dat de volgorde van belang is, de paarden bevatten die zichop de eerste vier plaatsen van de ren klasseerden te samen met een paard datzich klasseerde op een hogere rang dan de vijfde recht op een "bonus"opbrengst.

De "bonus" wordt echter niettoegekend als de ren minder dan 5 paarden aan de aankomst telt.

 

INZETEENHEID

Artikel 3.

De basisinzet van de "Top 5"weddenschap wordt bepaald in de bijlage die over de inzetten handelt.Meervoudige inzetten zijn toegelaten.

E?zelfde speler mag echter op eenzelfdegewone "Top 5" of op elk der "Top 5" wedden?schappendie deel uitmaken van een formule, geen inzet aangaan die hoger is dan 25 keerde basisinzet.

Elke speler echter, die getracht heeft dezeregel op welke wijze dan ook te omzeilen, zelfs door persoonlijk of door middelvan tussenpersonen meerdere formulieren in ?n of verschillenderegistratiecentra in te vullen, zal zijn recht op uitbetaling verliezen.

 

DEAD-HEAT AANKOMST.

Artikel 4.

In geval van "Dead-Heat" zijn erverschillende winnende aankomsten.

Dan worden,voor het berekenen van de"Top 5" opbrengst, alle combinaties die in volgorde ?n van dieaankomsten aangeven, op dezelfde wijze beschouwd, en het?zelfde geldt voor decombinaties die ?n van die aankomsten "niet in volgorde" aangeven.Er is dus slechts ?n enkele opbrengst in volgorde en ?n enkele opbrengst"niet in volgorde".

Deze worden berekend zoals bepaald in artikel8 hieronder. Dit betekent dat de win?nende combinaties in volgorde de aan devolgorde te verdelen massa krijgen en dat de winnende combinaties "niet involgorde" de aan de niet in juiste volgorde te verdelen massa krijgen.

 

1.In geval van "Dead-heat", zijn de uitbetaalbare"Top 5" combinaties de volgende:

 

- Ingeval van "Dead-Heat" op de eerste plaats, van vijf paarden en meer,zijn de winnende "Top 5" combinaties die van de als eerstegerangschikte paarden, vijf per vijf genomen. In dergelijk geval is er slechts?n "Top 5" opbrengst.

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van vier paarden op de eerste plaats en van ?nof meer paarden op de vijfde, zijn de winnende "Top 5"combinaties die van de vier eerste gerangschikte paarden, met elk van de alsvijfde gerangschikte paarden.

Voor elk ervan zijner 24 wisseloplossingen in de juiste volgorde, en 96 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van drie paarden op de eerste plaats en vantwee of meer paarden op de vierde plaats, zijn de winnende "Top 5"combinaties die van de als eerste gerangschikte paarden met elk van decombinaties van de als vierde gerangschikte paarden, twee per twee genomen.

Voor elk van hen zijner 12 wisseloplossingen in volgorde en 108 wissel?oplossingen "niet involgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van drie paarden op de eerste plaats en van ?nof meer paarden op de vijfde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" die van de als eerste gerangschikte paarden met hetvierde paard en elk van de als vijfde gerangschikte paarden. Voor elk van diecombinaties zijn er 6 wisseloplossingen in volgorde en 114 wisseloplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de eerste plaats en vandrie of meer paarden op de derde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" die van de als eerste gerangschikte paarden met elk vande combinaties van de als derde gerangschikte paarden, drie per drie genomen.

Voor elk van decombinaties zijn er 12 wisseloplossingen in volgorde en 108 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de eerste plaats, van tweepaarden op de derde plaats en van een of meerdere paarden op de vijfde plaats,zijn de winnende combinaties van de "Top 5" die van de alseerste gerangschikte paarden met de combinaties van de als derde gerangschiktepaarden en elk van de als vijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van decombinaties zijn er vier wisseloplossingen in volgorde en 116 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de eerste plaats en vantwee of meer paarden op de vierde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" die van de als eerste gerangschikte paarden, van het alsderde gerangschikte paard met elk van de combinaties van de als vierdegerangschikte paarden, twee per twee genomen.

Voor elk van decombinaties zijn er 4 wisseloplossingen in volgorde en 116 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de eerste plaats en van eenof meerdere paarden op de vijfde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" die van de eerste gerangschikte paarden met de als derdeen vierde gerangschikte paarden en elk van de als vijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van decombinaties zijn er 2 wisseloplossingen in volgorde en 118 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van vier of meer paarden op de tweede plaats,zijn de winnende combinaties van de "Top 5" die van het eerstegerangschikte paard met elk van de combinaties van de als tweede gerangschiktepaarden, vier per vier genomen.

Voor elk van decombinaties zijn er 24 wisseloplossingen in volgorde en 96 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van drie paarden op de tweede plaats en van eenof meerdere paarden op de vijfde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" de combinaties van het eerste gerangschikte paard metelk van de combi?naties van de als tweede gerangschikte paarden drie per driegenomen en met elk van de als vijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van decombinaties zijn er 6 wisseloplossingen in volgorde en 114 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Head" van twee paarden op de tweede plaats en vantwee of meer paarden op de vierde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" de combinaties van het eerste gerangschikte paard met decombinaties van de als tweede gerangschikte paarden en elk van de combinatiesvan de als vierde gerangschikte paarden, twee per twee genomen.

Voor elk van dezecombinaties zijn er 4 wisseloplossingen in volgorde en 116 wissel?oplossingen"niet in juiste volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de tweede plaats en van eenof meerdere paarden op de vijfde", zijn de winnende combinaties van de"Top 5" de combinaties van het eerste gerangschikte paard met decombinaties van de als tweede gerangschikte paarden, het vierde gerangschiktepaard en elk van de als vijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van dezecombinaties zijn er 2 wisseloplossingen in volgorde en 118 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van drie of meer paarden op de derde plaatszijn de win?nende combinaties van de "Top 5" de combinaties vanhet eerste gerangschikte paard, van het tweede gerangschikte paard met elk vande combinaties van de als derde gerangschikte paarden, drie per drie genomen.

Voor elk van dezecombinaties zijn er 6 wisseloplossingen in volgorde en 114 wissel?oplossingen"niet in juiste volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee paarden op de derde plaats en van eenof meerdere paarden op de vijfde plaats, zijn de winnende combinaties van de"Top 5" de combinaties van het als eerste gerangschikte paardmet het tweede gerangschikte paard, de combinaties van de als derde gerangschiktepaarden en elk van de als vijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van dezecombinaties zijn er 2 wisseloplossingen in volgorde en 118 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Head" van twee of meer paarden op de vierde plaats,zijn de winnende combinaties van de "Top 5" de combinaties vanhet eerste gerangschikte paard met het tweede gerangschikte paard, het derdegerangschikte paard en elk van de combinaties van de als vierde gerangschiktepaarden, twee per twee genomen.

Voor elk van dezecombinaties zijn er 2 wisseloplossingen in volgorde en 118 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

- Ingeval van "Dead-Heat" van twee of meer paarden op de vijfde plaats,zijn de win?nende combinaties van de "Top 5" de combinaties vande eerste, tweede, derde en vierde gerangschikte paarden met elk van de alsvijfde gerangschikte paarden.

Voor elk van decombinaties is er 1 wisseloplossing in volgorde en 119 wissel?oplossingen"niet in volgorde".

 

2.In geval van een "dead-heat" aankomst, zijn de aan de"bonus" opbrengst uit te betalen combinaties de volgende:

 

- Inhet geval van "dead-heat" van vier paarden of meer op de eersteplaats, zijn de aan de "bonus" opbrengst uit te betalen combinatiesde combinaties die de eerste geklasseerde paarden bevatten, vier per viergenomen, en een paard dat zich klasseerde op een hogere rang dan de vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van drie paarden op de eerste plaats en vaneen of meerdere paarden op de vierde plaats, zijn de aan de "bonus"opbrengst uit te betalen combinaties de combinaties die de drie paardenbevatten die zich op de eerste plaats klasseerden, een van de paarden die zichals vierde klasseerden en een paard dat zich klasseerde op een hogere rang dande vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van twee paarden op de eerste plaats en vaneen of meerdere paarden op de vierde, zijn de aan de "bonus"opbrengst uit te betalen combinaties de combinaties die de paarden bevatten diezich op de eerste plaats klasseerden, het als derde geklasseerde paard, een vande als vierde geklas?seerde paarden en een paard dat zich klasseerde op eenhogere rang dan de vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van drie paarden of meer op de tweedeplaats, zijn de aan de "bonus" opbrengst uit te betalen combinatiesde combinaties die het als eerste geklasseerde paard bevatten, drie van depaarden die zich als tweede klasseerden en een paard dat zich klasseerde op eenhogere rang dan de vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van twee paarden op de tweede plaats en vaneen of meerdere paarden op de vierde plaats, zijn de aan de "bonus"opbrengst uit te betalen combinaties de combinaties die het eerst geklasseerdepaard bevatten, de twee paarden die zich als tweede klasseerde, een van depaarden die zich als vierde klasseerde en een paard dat zich klasseerde op eenhogere rang dan de vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van twee paarden of meer op de derdeplaats, zijn de aan de "bonus" opbrengst uit te betalen combinatiesde combinaties? die het eerste geklasseerde paard bevatten, het tweedegeklasseerde paard, twee van de paarden die zich als derde klasseerden en eenpaard dat zich klasseerde op een hogere rang dan de vijfde.

 

- Inhet geval van "dead-heat" van twee paarden of meer op de vierdeplaats, zijn de aan de "bonus" opbrengst uit te betalen combinatiesde combinaties die de paarden bevatten die zich klasseerden op de eerste drieplaatsen, een van de als vierde geklasseerde paarden en een paard dat zichklasseerde op een hogere rang dan de vijfde.

 

- Ingeval van "dead-heat" van twee paarden of meer op de vijfde plaats,zijn de aan de "bonus" opbrengst uit te betalen combinaties decombinaties van de paarden die zich op eerste vier plaatsen klasseerden en eenpaard dat zich klas?seerde op een hogere rang dan de vijfde.

 

PAARDEN VAN EENZELFDESTAL

Artikel 5.

Voor de "Top 5" weddenschappenworden alle paarden die in dezelfde ren vertrekken, met inbegrip van die welkeaan dezelfde eigenaar toebehoren, of als dusdanig beschouwd werden voor deverrichtingen van de "Pari Mutuel Hippodrome" en de"Pari Mutuel Unifi?quot; afzonderlijk in aanmerking genomen.

 

TERUGBETALING.

Artikel 6.

Benevens de in artikel 3 en in artikel 11voorziene gevallen, zijn de gevallen van terugbetaling de volgende:

Alle weddenschappen worden integraalterugbetaald wanneer, om welke reden dan ook, de wedren definitief geannuleerdwordt of aanleiding geeft tot een niet vooraf geplande splitsing.

De weddenschappen worden eveneens terugbetaaldwanneer, nadat de wettelijke afhouding werd gedaan, de verdeling aan de spelersslechts een bedrag zou opleveren dat lager ligt dan de minimum basisinzet.

 

NIET-VERTREKKENDEPAARDEN.

Artikel 7.

De "Top 5" weddenschappen die?n niet-vertrekkend paard op de vijf aangeduide bevatten, dragen bij tot devorming van een massa "quarto" genaamd, voor het bedrag van deingezette som die, na aftrek van de wettelijke afhouding, verdeeld wordt onderal de combinaties die, benevens de niet-vertrekker, de als eerste viergerangschikte paarden bevatten, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met hunrespectieve rangorde van aankomst.

De winst van dit type weddenschap wordt"quarto" opbrengst genoemd.

De "Top 5" weddenschappen dietwee verschillende niet vertrekkers bevatten op de vijf aangeduide paardenworden omgevormd tot "Trio Urbain" weddenschappen voor hetbedrag van de ingezette som en geven aanleiding tot uitbetaling van de"Trio Urbain" opbrengst als deze weddenschappen uitbetaalbaarzijn aan de "Trio Urbain", t.t.z. als ze behalve de tweeniet-vertrekkers, de paarden bevatten die zich als eerste, tweede en derdeklasseerden, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met hun respectieve ordevan aankomst.

De "Top 5" weddenschappen diedrie verschillende niet vertrekkers bevatten op de vijf aangeduide paardenworden omgevormd tot "winnend koppel" weddenschappen voor het bedragvan de ingezette som en geven aanleiding tot uitbetaling van de "winnendkoppel" opbrengst als deze weddenschappen uitbetaalbaar zijn aan de"winnend koppel", t.t.z. als ze behalve de drie niet-vertrekkers ookhet als eerste en als tweede geklasseerde paard bevatten, zonder dat hierbijrekening werd gehouden met hun respectieve orde van aankomst.

De "Top 5" weddenschappen dievier verschillende niet vertrekkers bevatten op de vijf aangeduide, wordenomgevormd tot gewone "winnend" weddenschappen voor het bedrag van deingezette som en geven recht op de betaling van de "winnend"opbrengst als deze weddenschappen uitbetaalbaar zijn aan ?"winnend",t.t.z. als ze behalve de vier niet vertrekkers het paard bevatten dat zich alseerste van de aankomst klasseerde.

De "Top 5" weddenschappenwaarvan de vijf paarden niet hebben deelgenomen aan de wedren wordenterugbetaald.

Een "Top 5" weddenschap, metvolledig "veld", waarvan al de "basis"paardenniet-vertrekkend zijn, wordt terugbetaald.

Bij een partieel "veld" daarentegenwordt de weddenschap behandeld overeenkomstig de bepalingen van de hierbovenvermelde paragrafen.

 

BEPALING VAN DEOPBRENGST.

Artikel 8.

Alle voor ?nzelfde "Top 5"wedren verzamelde en gecentraliseerde inzetten worden samengeteld voor debepaling van de opbrengsten, volgens onderstaande regels.

Van het totaal der inzetten worden deterugbetaalde weddenschappen en de wettelijke heffing afgetrokken. Hetresultaat vormt de te verdelen massa.

Indien de ?bonus? opbrengst wordt toegekend , is 35% vandeze massa bestemd voor de betaling van de weddenschappen die de combinatie vande eerste vijf paarden in de juiste volgorde van aankomst bevatten, 50% vandeze massa is bestemd voor de betaling van de weddenschappen die de combinatievan de eerste vijf paarden in de andere volgorde dan de aankomst volgordebevatten, en de overige 15% zijn bestemd voor de betaling van de combinatiesdie uit te betalen zijn aan de ?bonus? opbrengst.

Indien de ?bonus? opbrengst niet wordt toegekend, zal detotale te verdelen massa bestemd zijn voor de berekening van de Top5opbrengsten, 50% voor de opbrengst in de juiste volgorde en 50% voor deopbrengst niet in de juiste volgorde, deze laatste mag niet hoger zijn dan eenachtste van de opbrengst in de juiste volgorde.

Elk van deze delen wordt verdeeld naar rata van hetaantal inzetten op de permutatie in de juiste volgorde om de opbrengst injuiste volgorde te geven, van het aantal inzetten op de permutaties niet involgorde om een opbrengst niet in? juiste volgorde te geven, en van het aantalaan de ?bonus? uit te betalen inzetten om de ?bonus? opbrengst te geven.

 

 

 

MINIMUM VERHOUDING VANDE "Top 5" OPBRENGST.

Artikel 9.

De opbrengst in juiste volgorde van de"Top 5" moet ten minste gelijk zijn aan twee keer de opbrengstniet in juiste volgorde.

Als er aan deze voorwaarde niet wordt voldaanna toepassing van de berekenings-regels die vermeld staan in artikel 8, zal dete herverdelen massa die bestemd is voor de berekening van de opbrengsten nietin de juiste volgorde gevoegd worden bij de te herverdelen massa die bestemd isvoor de berekening van de opbrengsten in de juiste volgorde, om aldus eengemeenschappelijke massa te vormen. Deze massa wordt op gelijke wijze verdeeldvolgens de gewone regels die toegepast worden voor de bepaling van de"winnend" opbrengsten tussen alle combinaties die de vijf paarden dieaan de aankomst zijn bevatten, door een co?fici?t twee te geven aan deinzetten op de weddenschappen die de combinatie van de eerste vijf paarden vande ren in de juiste volgorde bevatten.

Men bekomt aldus een opbrengst niet in dejuiste volgorde voor al de "Top 5" combi?naties van de vijfpaarden die zich klasseerden in een andere volgorde dan deze van de aankomst.

De opbrengst van de combinatie in de juistevolgorde zal dan gelijk zijn aan twee keer de opbrengst niet in juistevolgorde.

 

MINIMUM"BONUS" OPBRENGST.

Artikel 10.

Als door toepassing van de hierboven vermelderegels de ?bonus? opbrengst kleiner is dan 11 voor 10 , zal hij naar 11 voor 10gebracht worden en de te verdelen massa die bestemd is voor de berekening vande andere Top 5 opbrengsten zal gelijk zijn aan het totaal van de te verdelenmassa verminderd met het bedrag dat overeenstemt met de bonus-betaling aan 11voor 10.

 

BIJZONDERE GEVALLEN.

Artikel 11.

Wanneer in een wedren waar de"Top 5" weddenschap wordt toegepast, geen enkele inzet werdgeregistreerd op de combinatie van de vijf gerangschikte paarden, zelfs niet inde onjuiste volgorde, zal de aan de juiste volgorde en aan de niet in juistevolg?orde te verdelen massa worden overgedragen op een of meerdere hieropvolgende weddenschappen en zal bestemd zijn voor de betalingen van de winnendeweddenschappen.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Wanneer, in een wedren waar de"Top 5" wordt toegepast, geen enkele winnende combinatie werdopgetekend voor een van de winsttypes, zal ?n enkel winnende weddenschap inaanmerking genomen worden voor dit winsttype tijdens de opbrengstberekening,verricht zoals beschreven in artikel 8. De te verdelen massa die bestemd isvoor dit winsttype wordt dan overgedragen op een of meerdere hieropvolgendeweddenschappen en is bestemd voor de betaling van de winnende combinaties.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

Wanneer, om welke redenen dan ook, in eenwedren waar de "Top 5" weddenschap wordt toegepast, er slechtsvier paarden aan de aankomst verschijnen, wordt de te verdelen massa volgens degebruikelijke "winnend" regels verdeeld, onder al de combinaties diede vier alleen aangekomen paarden bevatten.

In dergelijk geval zal er ?n enkele"Top 5" opbrengst uitbetaalbaar zijn voor de combinatie van dezevier paarden.

Wanneer, om welke redenen dan ook, bij eendergelijke wedren, er slechts drie paarden aan de aankomst verschijnen wordt dete verdelen massa volgens de gebruikele "winnend" regels verdeeldonder al de combinaties die de drie alleen aangekomen paarden bevatten.

In dergelijke geval zal er ?n enkele"Top 5" opbrengst uitbetaalbaar zijn voor de combinatie van dezedrie paarden.

Wanneer, om welke redenen dan ook, in eendergelijke wedren, er slechts twee paarden aan de aankomst verschijnen, wordtde te verdelen massa volgens de gebruikelijke "winnend" regelsverdeeld onder al de combinaties die deze twee alleen aangekomen paardenbevatten.

In dergelijke geval, zal er slechts ?n enkele"Top 5" opbrengst uitbetaalbaar zijn voor de combinatie van dezetwee paarden.

Wanneer, om welke redenen dan ook, in eendergelijke wedren er slechts ?n paard aan de aankomst verschijnt, wordt de teverdelen massa volgens de gebruikelijke "winnend" regels verdeeldonder al de combinaties die het alleen aangekomen paard bevatten.

Wanneer, om welke redenen dan ook, in eendergelijke wedren, er geen enkel paard aan de aankomst verschijnt, wordt de teverdelen massa overgedragen op een of meerdere hierop volgende weddenschappenen is bestemd voor de betaling van de winnende weddenschappen.

De modaliteiten van deze overdracht worden terkennis van het publiek gebracht.

 

SOORTEN VANWEDDENSCHAPPEN EN FORMULES

Artikel 12.

Voor de toegelatenweddenschapsformules voor de "Top5" weddenschap zie bijlage II

 

 

MAGIC TOP

 

Artikel 13

 

Hetreglement van de Top 5 weddenschap is van toepassing op de ? MagicTop5 ? weddenschap, voorzover er door de bepalingen van onderhavigebepalingen niet wordt van afgeweken.

 

Artikel13.1

 

Voorspeciaal daarvoor aangeduide rennen, organiseert de PMU de ?Magic Top 5?weddenschap.

Detoegelaten combinaties voor dit type van weddenschap zijn deze van toepassingop de Top5 weddenschap.

 

Artikel13.2

 

Tijdensde registratie van de weddenschappen wordt er door de computer aan elkecombinatie en aan elk ticket een aleatoir (toevallig) nummer gegeven begrepentussen 1 en 3000.

 

Artikel13.3

 

Aanelke ?Magic Top 5? weddenschap zal 2% van de te verdelen massa bestemd wordenvoor de samenstelling van een speelpot. Deze speelpot kan ook op een anderemanier aangevuld worden, bv. door sponsoring.

Hetbedrag van de speelpot wordt ter kennis van het publiek gebracht, doorvermelding op o.a. de? ticketten die deelnemen aan de Magic Top 5

 

Artikel13.4

 

Ophet ogenblik van de start van de ren, bepaalt de centrale computer van de PMUhet ?Magic nummer?, samengesteld uit 4 cijfers en begrepen tussen 0001 en 3000.

 

Artikel13.5

 

Dewinsten van de winnende ?Magic Top 5? weddenschappen, die samengaan met het?Magic nummer? zijn de volgende:

Dewinsten van de weddenschappen die in de juiste volgorde winnen worden aangevuldmet een gelijk deel van de speelpot.

De winsten van de weddenschappen die niet in de juiste volgorde winnenof de Bonus winnend worden vermenigvuldigd met 10.
HOOFDSTUK 9

?2 op 4 ? WEDDENSCHAP

 

Artikel 1

 

Voorsommige proeven aangeduid op het offici?e programma, registreert de P.M.U.deweddenschap ?2 op 4?

 

Artikel2

 

Deweddenschap ?2 op 4? bestaat erin de twee paarden van eenzelfde koers aan teduiden. Deze weddenschap is winnend indien de twee gekozen paarden twee van deeerste vier plaatsen van de proef bezetten.

 

 

BASISINZET

 

Artikel3

 

Debasisinzet van de "2 op 4" weddenschap wordt bepaald in de bijlage IIdie over de inzetten handelt. Meervoudige inzetten zijn toegelaten

 

DEAD-HEAT

 

Artikel4

 

In gevalvan een ?dead heat? aankomst zijn de winnende combinaties de volgende.

- In gevalvan een ?dead-heat van vier paarden of meer voor de eerste plaats zijn dewinnende combinaties deze welke 2 per 2 samengesteld kunnen worden uit alle alseerste geklasseerde paarden.

In gevalvan een ?dead-heat? van drie paarden voor de eerst plaats en en voor ?n ofmeerder paarden geklasseerd ?dead-heat? voor de vierde plaats zijn de dewinnende ?2 op 4? combinaties langs de ene kant de twee per twee combinatiesvan de als eerste geklasseerde paarden en langs de andere kant de combinatiesvan elk van deze paarden geklasseerd ?dead-heat? voor de eerste plaats met elkvan de paarden als vierde geklasseerd. In geen enkel geval kunnen de onderlingecombinaties van de als vierde geklasseerde ?dead-heat? paarden recht geven opbetaling van een ?2 op 4? opbrengst.

In gevalvan ?dead-heat van twee als eerste geklasseerde paarden en twee of meer paardengeklasseerd als derde zijn de winnende combinaties voor de opbrensten ?2 op 4?langs de ene kant de twee als eerste geklasseerde ?dead-heat? paarden, langs deandere kant de combinaties van elk van de als ?dead-heat? geklasseerde paardenvoor de de eerst plaats met elk paard geklasseerd voor de derde plaats,tenslotte alle combinaties welke onderling twee aan twee de als derdegeklasseerde paarden bevatten.

In devalvan ?dead heat? van twee paarden geklasseerd op de eerste plaats, van ?n enkelpaard geklasseerd als derde en van ?n of meer paarden geklasseerd als vierdevoor de vierde plaats zijn de winnende combinaties voor de opbrengst ?2 op 4? decombinatie van de twee als ?dead heat? geklasseerde paarden voor de eerste plaats,de combinaties van de als ?dead-heat? geklasseerde paarden op de eerste plaatsmet het paard ?dat als derde werd geklasseerd, de combinaties van elk van deals eerste ?dead-heat? geklasseerde paarden voor de eerste plaats met elk vande als vierde geklasseerde paarden, en de combinaties van het als derdegeklasseerd paard met elk van de als vierde geklasseerde paarden. In geen enkelgeval kunnen de onderlinge combinaties van de als vierde geklasseerde ?dead heat?paarden recht geven op betaling van de ?2 op 4? opbrengst.

In gevalvan ?dead-heat van drie of meer geklasseerde paarden voor de tweede plaats zijnde winnende combinaties voor de ?2 op 4? opbrengst langs de ene kant decombinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als tweedegeklasseerde paarden en langs de andere kant al deze welke onderling twee pertwee de als tweede geklasseerde paarden bevatten.

In gevalvan ?dead-heat? van twee als tweede geklasseerde paarden en van ?n of meer alsvierde geklasseerde paarden zijn de winnende combinaties voor de ?2 op 4?opbrengst deze van het paard dat als eerste werd geklasseerd met elk van de alstweede geklasseerde paarden, deze van het als eerste geklasseerde paard met elkvan de als vierde geklasseerde paarden, deze van de als tweede geklasseerdepaarden, en deze van de als tweede geklasseerde paarden met elk van de alsvierde geklasseerde paarden. In geen enkel geval kunnen de onderlinge combinatiesvan de als ?dead-heat? geklasseerde paarden voor de vierde plaats recht gevenop de betaling van de ?2 op 4? opbrengst.

In gevalvan ?dead-heat? van twee of meerdere geklasseerde? paarden voor de derdeplaats, zijn de winnende combinaties voor de ?2 op 4? opbrengst deze van hetpaard dat als eerste werd geklasseerd met? het als tweede geklasseerd paard,deze van het als eerste geklasseerd paard met elk van het als derde geklasseerdpaard, deze van het als tweede geklasseerd paard met elk van de als derdegeklasseerde paarden, en deze welke onderling twee aan twee de als derdegeklasseerde paarden combineren.

In gevalvan ?dead-heat? van twee of meer paarden geklasseerd voor de vierde plaats zijnde winnende combinaties voor de ?2 op 4? opbrengst deze van het paardgeklasseerd als eerste met het paard geklasseerd als tweede, deze van het paardgeklasseerd als eerste met het paard geklasseerd als derde, deze van het paardgeklasseerd als tweedemet het paard geklasseerd als derde, deze van het paardgeklasseerd als eerste met elk paard geklasseerd als vierde, deze van het paardgeklasseerd als tweede met elk paard geklasseerd als vierde, deze van het paardgeklasseerd als derde met elk paard geklasseerd als vierde.

In geenenkel geval mogen de onderlinge combinaties van de als vierde ?dead-heat?geklasseerde paarden recht geven op de ?2 op 4? opbrengst.

 

NIETVERTREKKENDE PAARDEN

 

Artikel5

 

Wordenterugbetaald de ?2 op 4? combinaties waarvan de twee paarden niet vertrekkendzijn. Wanneer een ?2 op 4? weddenschap een niet-vertrekkend paard en een paard bevatdat werd geklasseerd bij de eerste vier, wordt een ?speciale 2 op 4? opbrengstberekend. Deze opbrengst wordt bekomen door de totale massa van de ?2 op 4?combinaties welke een niet-vertrekkend paard bevatten te delen door het aantalvan deze combinaties die behalve een niet-vertrekkend paard ook ?n van deeerste vier paarden aan de aankomst bevatten.

 

BEPALINGVAN DE OPBRENGSTEN

 

Artikel6

 

Van hettotaal van de ?2 op 4? weddenschap trekt men de terugbetalingen en dewettelijke afhouding af. Dit resultaat geeft de te verdelen massa aan. Dezealdus bekomen massa wordt verdeeld onder al de winnende combinaties om aldus deopbrengst ?2 op 4? te bekomen, voor de minimum basisinzet.

 

BIJZONDEREGEVALLEN

 

Artikel 7

 

?Alle ?2 op4? weddenschappen worden terugbetaald indien minder dan twee paarden aan deaankomst zijn.? Indien er geen enkele inzet is op ?n van de winnendecombinaties van de ?2 op 4? weddenschap, worden alle weddenschappen eveneensterugbetaald, hierin begrepen de weddenschappen welke een niet-vertrekkendpaard bevatten.

Indien dekoers voorzien voor de ?2 op 4?weddenschappen wordt uitgesteld om te wordengelopen op een andere dag worden de weddenschappen eveneens terugbetaald.Hetzelfde geldt indien na aftrok van de wettelijke afhoudingen de berekeningenleiden tot een opbrengst lager dan de basisinzet.

 

Artikel 8

 

De toegelaten formules voor de2 op 4 weddenschappen zijn de combinaties in lijn van 2 paarden en meer en decombinaties met veld vertegenwoordigd door een X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK10

MULTIWEDDENSCHAP

 

 

Het algemeen reglement van de P.M.U. is vantoepassing op de "Top 5" wedden?schappen voor zover er door debepalingen van onderhavig hoofdstuk niet wordt van afgeweken.

 

 

Definitie

 

Artikel ?n

 

1.1? De Multi weddenschap bestaat erin de eerste 4paarden aan de aankomst van een op voorhand aangeduide koers te vinden zondernotie van volgorde.

1.2? De toegelaten Multi-formules zijn deze van 4 - 5 -6 of 7 paarden.

1.3? Soorten winst: volgens de formule van de weerhoudenspelen kan de speler 4 verschillende opbrengsten bekomen: Multi 4, Multi 5,Multi 6 of Multi 7.

 

Basisinzet en formules

 

Artikel2

 

De basisinzet voor de Multi-formules van 4 - 5 - 6 en 7paarden is dezelfde (zie bijlage II).

 

Geval van niet-vertrekker(s)

 

Artikel 3

 

Een Multi 4 formule welke een niet-vertrekker bevat,wordt terugbetaald. Een Multi 5 formule welke ?n niet-vertrekker bevat wordtovergedragen naar Multi 4 en wordt terugbetaald indien zij meerdereniet-vertrekkers bevat. Een Multi 6 formule wordt overgedragen naar Multi 5indien zij ?n niet-vertrekker bevat en naar Multi 4 indien zij? tweeniet-vertrekkers bevat en terugbetaald indien zij meer dan tweeniet-vertrekkers bevat. Een Multi 7 formule wordt overgedragen naar Multi 6indien zij ?n niet-vertrekker bevat,? naar Multi 5 indien zij tweeniet-vertrekkers bevat, naar Multi 4 indien zij 3 niet-vertrekkers bevat enterugbetaald indien zij meer dan 3 niet-vertrekkers bevat.

 

Geval van dead-heat

 

Artikel 4

 

a)In geval van dead-heat van 4 of meer paarden voor de 1eplaats worden, die Multi-combinaties als winnend beschouwd, die paardenbevatten welke als eerste werden geklasseerd en dit 4 per 4.

b)In geval van dead-heat van 3 paarden voor de eersteplaats en van 1 of meerdere paarden voor de vierde plaats, zijn de winnende uitte betalen Multi-combinaties deze die de als eerste geklasseerde paarden metelk van de als vierde geklasseerde ? paarden bevatten .

c)In het geval van dead-heat van twee geklasseerdepaarden voor de eerste plaats en van? 2 of meer geklasseerde paarden voor dederde plaats, zijn de te betalen Multicombinaties deze van de twee als eerstegeklasseerde paarden met de als derde geklasseerde paarden, twee per tweegenomen.

d)In het geval van twee als eerste geklasseerde paarden?n paard als derde en ?n of meer paarden als vierde geklasseerd, zijn de uitte betalen Multi-combinaties deze,? welke de twee eerst geklasseerde paardenbevatten samen met het derde geklasseerde paard en elk van de als vierde geklasseerdepaarden.

e)In geval van dead-heat van drie of meer paarden voor detweede plaats, zijn de uit te betalen Multi-combinaties deze van het als eerstegeklasseerde paard, samen met de als tweede geklasseerde paarden, drie per driegenomen.

f)In geval van dead-heat van twee als tweede geklasseerdepaarden en van ?n of meerdere als vierde geklasseerde paarden, zijn de alsMulti uit te betalen combinaties deze van het als eerste geklasseerde paardsamen met de twee als tweede geklasseerde paarden, met elk van de als vierdegeklasseerde paarden

g)In geval van dead-heat van twee of meer als derdegeklasseerde paarden zijn de te betalen Multi-combinaties deze van het eerstegeklasseerde paard samen met het tweede geklasseerde paard en met de als derdegeklasseerde paarden, twee per twee genomen.

h)In geval van dead-heat van twee of meer als vierdegeklasseerde paarden zijn de te betalen Multi-combinaties deze van de alseerste, tweede en derde geklasseerde paarden samen met elk van de als vierdegeklasseerde paarden.

 

Berekening van de opbrengsten

 

Artikel 5

 

Het totaal van de aangegane weddenschappen, na aftrok vande wettelijke afhouding en de terug te betalen sommen (rembours), is de teverdelen massa.

Deze massa wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle winnendeMulti-combinaties door toekenning van:

-een co?ficient 3 aan het aantal te betalen inzettenMulti 7

-een co?ficient 7 aan het aantal te betalen inzetten?Multi 6

-een co?ficient 21aan het aantal te betalen inzettenMulti 5

-een co?ficient 105 aan het aantal te betalen inzettenMulti 4

 

Dit resultaat vormt de basis van de Multi.

De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 7 is dusgelijk aan 3 maal de basisopbrengst.

De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 6 is dusgelijk aan 7 maal de basisopbrengst.

De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 5 is dusgelijk aan 21 maal de basisopbrengst.

De te betalen opbrengst aan de combinatie Multi 4 is dusgelijk aan 105 maal de basisopbrengst.

 

Minimum opbrengst

 

Artikel 6

 

Indien de opbrengst bekomen door toepassing van regel 7hierboven vermeld een opbrengst Multi 7 geeft die minder is dan 11 voor 10 ,wordt de te verdelen massa verminderd met de betalingen aan 11 voor de Multi 7combinaties en het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle overblijvendebetalende combinaties Multi 6 - Multi 5 en Multi 4, door toekenning vanco?ficient 1 aan het aantal betalende inzetten in Multi 6; co?ficient 3, aanhet aantal betalende inzetten in Multi 5; co?ficient 15 aan het aantalbetalende inzetten in Multi 4.

 

Op die wijze bekomt men de opbrenst te betalen aan decombinatie Multi 6; de opbrengst te betalen aan de combinatie Multi 5 is gelijkaan 3 keer de opbrengst betaalbaar aan combinatie Multi 6, en de opbrengst tebetalen aan combinatie Multi 4 is gelijk aan 15 keer de opbrengst te betalenaan combinatie 6.

 

Indien de bekomen opbrengst bestemd voor de Multi 6combinatie lager is dan 12 voor 10? dan is de te verdelen massa verminderd metde betalingen aan 11 van de combinaties Multi 7 en de betalingen aan 12 van decombinaties Multi 6 en het saldo wordt evenredig verdeeld tussen allebetaalbare combinaties Multi 5 en Multi 4, door toekenning van co?ficient 1aan het aantal betalende inzetten in Multi 5, co?ficient 5 aan het aantalbetalende inzetten in Multi 4.

 

Op die wijze bekomt men de opbrengst te betalen aan Multi5, de opbrengst te betalen aan de combinatie Multi 4 is gelijk aan 5 keer deopbrengst betaalbaar aan combinatie Multi 5

 

Indien de opbrengst bekomen zoals hierboven beschrevenvoor rang 5 minder is dan 13 voor 10 dan wordt de te verdelen massa verminderdmet de betalingen aan 11 van de combinaties Multi 7; de betalingen aan 12 vande Multi 6 combinaties en de betalingen aan 13 van de Multi 5 combinaties. Hetsaldo wordt verdeeld onder alle betalende combinaties Multi 4 welke niet minderdan 14 mag zijn.

 

Speciale gevallen

 

Artikel 7

 

Wanneer in een proef, geselecteerd voor deMulti-weddenschap er geen enkele inzet is op de combinatie van de eerste 4geklasseerde paarden aan de aankomst of in geval van dead-heat op geen enkelecombinatie van de als eerste 4 geklasseerde paarden, wordt de te verdelen massatoegekend aan de combinatie(s) van de als eerste, tweede, derde en vijfdegeklasseerde paarden aan de aankomst. Bij gebrek aan inzet op deze combinatie,wordt de te verdelen massa toegekend aan de combinatie(s) van de als eerste,tweede, vierde en vijfde geklasseerde paarden aan de aankomst; of bij gebrekaan een combinatie met paarden die als eerste, derde, vierde en vijfde aan de aankomstwerden gerangschikt. Of tenslotte bij gebrek hiervan op de combinatie(s) van depaarden die als tweede, derde, vierde en vijfde geklasseerd werden. Wanneer ookop deze combinatie geen inzetten zijn, worden alle Multi-combinatiesterugbetaald. Dit is eveneens het geval wanneer een Multi-koers minder dan vierpaarden aan de aankomst telt.


BIJLAGE I :Basisinzettten
en afhoudingen

 

De basisinzetten van de weddenschappen zijn devolgende:

 

-"Winnend" weddenschap? ? ? 2.50.

-"Geplaatst" weddenschap? ? ? 2.50.

- "Show"weddenschap? ? ? 2.50.

-"Jumel?quot; weddenschap? ? ? 1.25.

-" Winnendkoppel" weddenschap? ? ? 1.25

- "Geplaatstkoppel" weddenschap? ? ? 1.25

-"Tierc?quot; weddenschap: ? ? ? 0.50

-"Quart?quot; weddenschap:? ? ? 0.50

- "Trio"weddenschap:? ? ? 0.50

- "Top 5"weddenschap:? ? ? 0.50

- "Tierc?Quart?Mix":? ? ? 0.25.

- ? 2 op4 ? ? ? 1.00

-? Multi ? ? ?2.50

 

Hogere inzetten zijn toegelaten perstap van 5 Eurocent.

 

De afhoudingen van de weddenschappen zijn devolgende:

 

-"winnend", "geplaatst", "show" en"jumel?quot; weddenschappen: identiek met deze die toegepast worden doorde Pari Mutuel Hippodrome op de renbaan waar de rennen, waarop deze werdeningezet, worden gelopen.

- "winnend koppel" weddenschap:? ? 35%

- "geplaatst koppel" weddenschap:? ? 30%

- "tierc?quot; weddenschap:? ? 35%

- "quart?quot; weddenschap:? ? 35%

- "trio" weddenschap:? ? 35%

- "Top 5" weddenschap:? ? 35%

 

Herverdeling van de overgedragen massa: eengelijk deel van de overgedragen massa wordt gevoegd, na de berekening van deopbrengsten, bij de winst van elke winnende weddenschap van de rang waarvoordeze overgedragen massa bestemd is.

BIJLAGEII: COMBINATIES EN FORMULES

 

 

COMBINATIES

 

-           Combinatie ?in lijn?, de paarden worden achter elkaar aangeduid in devoorkeurvolgorde van de wedder.

 

-           Combinatie ?met veld? (Tierc?en Quart?: 3 X max; Top5 : 4 X? max)

?

1)     Het gebruik van een schuine streep / om het of de ?basis?paarden dielinks van de / staan te scheiden van de ?veld? paarden die rechts wordenaangeduid: in een dergelijke combinatie wordt de plaats van dit of deze paardenin elke gewone weddenschap aangeduid door middel van een kruisje (X) waarvanhet aantal kan vari?en tussen 1 en 3 voor de Tierc?en de Quart? en tussen 1en 4 op de Top5

Voor de Tierc?moet de basis minimum 3 elementen bevatten (paarden ofX-en)

Voor de Quart?moet de basis minimum 4 elementen bevatten

Voor de Top5 moet de basis minimum 5 elementen bevatten.

Voor elke combinatie moeten het aantal in de basis aangeduide paardenvan die aard zijn dat het aantal resterende ?veld?paarden gelijk of groter is danhet aantal aangeduide X - en.

 

2)     Het gebruik van ?omcirkelden? voor de aanduiding van de ?basis?paarden

Op de tierc?is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 2

Op de quart?is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 3

Op de Top5 is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 4.

Eencombinatie ?met veld? zoals beschreven in punt 1? kan basispaarden ofomcirkelde kruisjes bevatten.

 

 

FORMULES

 

CS en CC

 

-CS: de relatieve? plaats van de paarden in elke unitaire weddenschapspruit voort uit de door de wedder aangeduide voorkeurvolgorde die gelezenwordt van links naar rechts.

-CC: de paarden worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijkevolgordes in aanmerking genomen (6 voor de Tierc? 24 voor de Quart?en 120voor de Top5)

 

HS (HS per 2, per 3, per 4)

 

Al de combinaties ?veld? met een X en drie ?basis?paarden en meer voorde Tierc? vier

?basis?paarden en meer voor de Quart?en vijf ?basis?paarden en meer opde Top5 kunnen

?ingezet worden in HS.

Op de Tierc?geeft de formule verschillende ?veld? combinaties weer van twee paarden met een

vooraf aangeduidveld: de basispaarden worden twee per twee genomen om de basis te vormen vandeze ?veld?combinaties van twee paarden.

Op de quart? geeft de formule verschillende ?veld ? combinatiesweer van drie paarden met? een vooraf aangeduid veld: : de basispaarden wordendrie per drie genomen om de basis te vormen van deze ?veld?combinaties van driepaarden.

Op de Top5 geeft de formule verschillende ?veld? combinaties weer vanvier paarden met een vooraf aangeduid veld: de basispaarden worden vier pervier genomen om de basis te vormen van deze ?veld? combinaties van vierpaarden.

 

 

 

S+ (HS basis inbegrepen)

 

De formules S+ stemmen overeen met de hierboven beschreven HS formules,waarin het of de basispaarden, niet hernomen bij de ontbinding, twee per twee,drie per drie, vier per vier, vermeld staan, combinatie per combinatie, tussende veldpaarden.

 

 

H en H+

 

De formules H stemmen overeen met de hierboven beschreven HS formules,ingezet in CC. Zo ook stemmen de H+ formules overeen met de formules S+,ingezet in CC.

 

AR (aller-retour)

 

Als een combinatie in AR wordt ingezet, wordt elk van de unitaireweddenschappen in de twee richtingen in aanmerking genomen.

 

JS en CH

 

Als een Tierc?combinatie? ?met veld? van een paard en twee X - eningezet wordt in JS, worden de X - en in de twee richtingen verschikt. Zo ookals een Quart?en Top 5 combinatie ?met veld? ingezet is met de aanduiding CH,worden de X - en (minimum 2) in de twee richtingen verschikt.

 

TIBNV

 

Een?veld?combinatie ingezet in TIBNV (terugbetaling indien basis niet vertrekkend)wordt terugbetaald als zij een basispaard bevat dat niet vertrekkend wordtverklaard, als de basispaarden ?omcirkeld? zijn, of indien de lengte van debasis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tierc?weddenschap, 4 voor deQuart?weddenschap, 5 voor de Top 5 weddenschap.