Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, WORLD FOOTBALL ASSOCIATION BVBA en/of ASCOT NV, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op “Alles aanvaarden en verder naar de website”.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Algemene voorwaarden

 

Overeenkomst betreffende het gebruik van de site WFA (www.bingoal.be) voor het inzetten van een weddenschap

1. Inleiding

1.1  Deze algemene voorwaarden bepalen de verhoudingen tussen de firma World Football Association (WFA) en de leden van de door WFA voorgestelde diensten op zijn site.

World Football Association BVBA

Laneaustraat 119-133

1020 Brussel

info@bingoal.be

Ondernemingsnummer : BE 0443.282.773

De “vergunning” is de toestemming van de Belgische Kansspelcommissie geregistreerd onder het nummer FA+116870.

1.2  Worden hierna genoemd:

-          Lid: elke fysieke- of rechtspersoon die alle verplichte velden van het inschrijvingsformulier heeft ingevuld, die de huidige voorwaarden heeft aanvaard en waarvan zijn behoorlijk gevalideerde registratie werd aanvaard door WFA

-          Wedder: elk Lid dat een weddenschap op deze site plaatst.

1.3  Het Lid erkent dat het de huidige voorwaarden heeft gelezen en aanvaard heeft en dat het de minimum leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het Lid verklaart zich akkoord met de verantwoordelijkheid bij elk gebruik van deze Internet site en zijn rekening op deze site, met inbegrip van het gebruik van eventuele andere personen.

1.4  WFA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de site, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen. WFA kan deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde wijzigen, aanpassen en aanvullen.

1.5  Enige verwijzing in deze voorwaarden en bepalingen naar woorden/objecten in het enkelvoud, zijn ook van toepassing op het meervoud. Verwijzingen naar een bepaald geslacht zijn niet-bindend en dienen uitsluitend ter informatie.

1.6  Deze overeenkomst is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van het Lid en ter gelegenheid van elk weddenschap uitgevoerd door middel van zijn rekening.

1.7  Over het algemeen, speciaal in geval van het niet in acht nemen van de huidige overeenkomst, behoudt WFA zich het recht om zonder enige schadeloosstelling of voorafgaande kennisgeving en zonder zich te moeten verantwoorden om de rekening van een Lid op te schorten of te sluiten en hem elke toegang te weigeren tot de totaliteit of een gedeelte van de WFA diensten en dit zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding waarop WFA aanspraak zou kunnen maken.

2. Voorwerp

WFA biedt diensten aan die zich concentreren op de organisatie van weddenschappen, in hoofdzaak van sportieve aard en op paardenwedrennen. WFA geeft dus de mogelijkheid aan zijn leden om weddenschappen aan te gaan op verschillende competities en renbanen.

3. Opening van een rekening

3.1 Om een weddenschap in te zetten via de site WFA moet het Lid bij zijn inschrijving op de site een rekening openen en een minimum bedrag van 25 euro op deze rekening in depot plaatsen, door storting via bank of via de voorgestelde aanbieders van betaaloplossingen.

3.2 Elk Lid kan slechts één keer geregistreerd zijn op de WFA site en kan dus slechts één spelrekening bezitten. In het geval een bestaand Lid zich verschillende keren laat registreren, zal alleen de eerste inschrijving weerhouden worden. WFA zal alle later geopende rekeningen sluiten, met inbegrip van alle verrichtingen hierop uitgevoerd.

3.3 In geval van vermoedens van manipulatie of fraude, of in geval van inbreuk op de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, behoudt WFA zich het recht het Lid uit te sluiten. In dit geval zal WFA aan het Lid het saldo van zijn spelrekening terugbetalen, na aftrek van 10% administratieve kosten en op voorwaarde dat dit saldo bekomen werd op een wettelijke manier. Winsten bekomen op een onwettelijke en/of het gevolg van een gratis als promotie ontvangen bonus zullen volledig geannuleerd worden.

3.4 Teneinde van de diensten van WFA gebruik te maken dient het Lid een inschrijvingsformulier in te vullen.Hij/zij verbindt zich er toe bij deze gelegenheid correcte en volledige informatie te verschaffen. Hij/zij verbindt zich er tevens toe alle aan WFA geleverde informatie te actualiseren binnen de kortst mogelijke termijn.

3.5 In geval één van de verplicht in te vullen velden vals blijkt te zijn, of onvolledig, verouderd, belachelijk of beledigend, behoudt WFA zich het recht, zonder enige schadeloosstelling of zonder voorafgaand bericht, de rekening van het Lid op te schorten of te sluiten en het Lid alle of gedeeltelijke toegang te weigeren tot de diensten aangeboden door WFA.

3.6 Eenmaal alle formaliteiten noodzakelijk voor de inschrijving voltooid, is het Lid titularis van een persoonlijke rekening, toegankelijk via een naamloze identificatie (gebruikersnaam) en een paswoord. Het Lid kan dan zijn persoonlijke spelrekening bevoorraden door er geld op te storten voor een minimum bedrag van 25 Euro. Alle inzetten, weddenschappen, stortingen,opnames gemaakt door het Lid op deze site gebeuren via deze rekening.

3.7 Het paswoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het Lid verbindt zich ertoe zijn paswoord niet aan derden bekend te maken. Het Lid is verantwoordelijk voor de daden en handelingen van elke persoon die zijn/haar rekening gebruikt, ook al gebeurt dit buiten zijn/haar weten om, en dus voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam, van zijn/haar paswoord en/of van alle persoonlijke informatie die hij aan WFA heeft doorgegeven. Het Lid verbindt zich er toe aan WFA elk frauduleus gebruik van zijn rekening, van zijn gebruikersnaam of van zijn paswoord te melden en dit binnen de kortst mogelijke termijn.

3.8 WFA zal de aangemaakte gebruikersrekeningen op hun echtheid controleren. Hiervoor zal het Lid gevraagd worden om een duidelijke foto of scan door te sturen van de voor-en achterkant van de identiteitskaart van het Lid, alsook een foto waarin het Lid zijn/haar identiteitskaart vasthoudt naast zijn/haar gezicht. Op deze manier controleert WFA dat het Lid wel degelijk de eigenaar is van deze identiteitskaart. Het Lid dient ook zijn/haar adres te bevestigen door het verschaffen aan WFA van een kopie van een aan het Lid gerichte factuur. WFA kan hiervoor enkel facturen van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, gas of internet accepteren.

3.9 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden en/of het registreren op de website van WFA, stemt het Lid ermee in dat WFA bovenstaande identiteitscontrole of elke identiteitscontrole die door WFA noodzakelijk wordt geacht, uitvoert, en dit van tijd tot tijd en/of zoals vereist door de wetgeving en/of reglementering van toepassing en/of zoals vereist door de relevante regulerende instantie. Het Lid stemt ermee in alle gevraagde informatie te verschaffen die noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van deze controles. WFA behoudt zich het recht voor om het account van het Lid tijdelijk af te sluiten en/of te beperken, op elke manier die WFA passend acht en dit naar eigen goeddunken, tot op het moment dat de relevante controles uitgevoerd zijn en gerealiseerd tot de volledige voldoening van WFA.

4 Gebruik van de rekening

4.1 Het inzetten van een weddenschap impliceert dat de rekening van het Lid 

crediteur is. Elke inzet kan slechts een effectieve weddenschap tot gevolg

hebben op voorwaarde dat het saldo van de spelrekening van het Lid voldoende

is om de desbetreffende inzet te dekken.

4.2   De inzetten worden uitsluitend in Euro aanvaard.

4.3   De betalingen en online stortingen, ter beschikking van elk Lid, worden verzorgd door de aanbieders van betaaloplossingen Ogone en Hipay.

De gegevens worden gecontroleerd in een totaal veilige omgeving. De aanvaarding van elke online storting alsook de overdracht  van het gestort bedrag op de spelrekening gebeurt onmiddellijk waardoor het Lid onmiddellijk kan deelnemen aan de weddenschappen. De betalingen en stortingen kunnen eveneens door middel van een klassieke bankoverschrijving gebeuren op de rekening van WFA. Het minimum bedrag voor elke storting bedraagt 25 Euro.

4.4   Elke wedder kan op ieder ogenblik en naar wens het saldo van zijn spelrekening gebruiken om in te zetten op een of meerdere wedstrijden. De winsten die voortvloeien uit deze weddenschappen zullen gestort worden op zijn spelrekening en kunnen op hun beurt gebruikt worden voor nieuwe weddenschappen.

4.5   De kredieten en andere gratis spelen (bonussen), verkregen tengevolge van promotie-acties moeten eerst gebruik worden bij het inzetten op een weddenschap en kunnen dus niet worden terugbetaald.

De voorwaarden van de aanwinsten van de bedragen die voortkomen uit deze credieten zullen tijdens hun toekenning worden vastgelegd.

4.6   Elke geldopname van de spelrekening van WFA voor een bedrag gelijk of hoger dan 150 Euro gebeurt zonder enige kosten voor het Lid. Voor elke geldopname van de spelrekening van WFA voor een bedrag dat kleiner is dan 150 euro, zal een som van 5 Euro worden afgehouden voor administratieve kosten. Dit bedrag wordt automatische afgehouden op het te storten bedrag van de spelrekening van WFA naar de bankrekening van het Lid. Voor elke geldopname dient een kopij van de identiteitskaart voorgelegd te worden aan WFA. Voor het geval de geldopname gebeurt via terugstorting op een credietkaart (en niet via een bankrekening) wordt een administratieve kost van 2.5 Euro aangerekend. Elke opvraging van bedragen die niet werden gebruikt om inzetten mee te dekken zal een adminstratieve kost met zich meebrengen ten belope van 3% van het gevraagde bedrag bovenop het forfaitair bedrag van 5 Euro. De bijkomende bankkosten tengevolge van stortingen op bankrekeningen buiten de Benelux of Frankrijk zijn ten laste van het Lid.

4.7   WFA behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met inbegrip van de weddenschappen waarvan de winsten zijn toegekend, eventuele fouten bij de berekening van het saldo van de rekening van het Lid, aan te passen zonder voorafgaand bericht. WFA verbindt zich er toe de staat van de uitgevoerde correcties door te geven aan het Lid.

4.8   Elke klacht met betrekking tot de rekeninguittreksels of het saldo van een rekening moet gemeld worden op het hier na vermelde adres van WFA binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de dag van de publicatie op de site van de informaties die aan de oosprong liggen van de klacht.

Een continu gebruik van de site door een Lid gedurende een periode langer dan 14 dagen vanaf de datum van publicatie van zijn rekeninguittreksels en zonder dat deze enige klacht daaromtrent uit, komt overeen met de aanvaarding van deze informaties door dit Lid. Als om het even welk bedrag per vergissing werd gecrediteerd op de rekening van het Lid, zal hijzelf deze fout moeten melden aan WFA. Indien de fout niet werd gemeld, zullen de weddenschappen die er rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien geannuleerd worden van zodra de fout werd opgemerkt.

4.9   WFA behoudt zich het recht voor de toegang tot een gebruikersaccount naar  eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te beperken of te weigeren.

4.10 WFA behoudt zich het recht voor om het even welke betaling achter te houden, in geval van enig onderzoek door een officiële instantie.

5. Algemene regels van toepassing op de weddenschappen

5.1      Bij elke weddenschap gemaakt op de site van WFA zijn enerzijds de firma WFA betrokken en anderzijds het Lid. De weddenschappen die gemaakt worden op de site van WFA worden geregeld door het reglement van WFA, dat op deze site kan ingezien worden.

5.2.     WFA behoudt zich het recht een door een Lid geplaatste weddenschap te weigeren zonder voorafgaand bericht of schadeloosstellling, en zonder zich te moeten verantwoorden.

5.3      Alle weddenschappen die geplaatst worden via een WFA-platform, inclusief weddenschappen die handmatig moeten worden goedgekeurd, kunnen onderhevig zijn aan een vertraging voordat ze geaccepteerd worden. De lengte van de vertraging kan verschillen. De lengte van een dergelijke vertraging wordt naar eigen inzicht bepaald door WFA.

5.4      Het Lid moet nakijken of de weddenschappen die hij telematisch heeft doorgestuurd overeenstemmen met zijn wensen, alvorens zijn weddenschap definitief te bevestigen.

5.5     Tenzij een weddenschap ten onrechte is geaccepteerd, blijft een geaccepteerde weddenschap geldig, en kan niet worden ingetrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen, dat de gegevens van de geplaatste weddenschappen correct zijn.

5.6.     Iedere wedder bepaalt zelf zijn inzet binnen de limieten opgelegd door WFA (vb. minimum inzet, maximum inzet per wedstrijd, maximum limiet van de toegestande winsten, zoals bepaald in het reglement dat ingezien kan worden op deze site). Als per vergissing een winnende weddenschap werd ingezet voor een bedrag dat hoger ligt dan het saldo op de rekening, zal hij betaald worden ten bedrage van dit saldo.

5.7      Iedere weddenschap wordt als effectief beschouwd zodra het Lid zijn weddenschap valideert op de site van WFA en van zodra hij verschijnt op zijn rekening. Elke geplaatste weddenschap verbindt dus contractueel de wedder met WFA.

5.8      Eens dat de weddenschap gevalideerd is, kan het Lid deze annuleren volgens de voorwaarden die in de algemene voorwaarden van het WFA reglement zijn vermeld. (De notie van commerciële aanbieding is niet van toepassing op de weddenschappen.) Na het vertrek van de ren of het begin van een evenement, wordt geen enkele weddenschap meer geregistreerd, en/of gewijzigd, en/of geannuleerd op die ren of evenement.

5.9      Eenzelfde wedder mag niet verschillende keren de zelfde weddenschap of de zelfde combinatie inzetten. Elke fractionering is dus verboden. Door eenzelfde combinatie wordt verstaan de combinaties waarin de wedder op een repetitieve manier identieke elementen waaruit een belangrijke weddenschap is samengesteld inzet, en die eventueel een weigering van de organisator krijgt en die belangrijke weddenschap zo combineert met andere elementen dat zijn manier van handelen erdoor wordt gemaskeerd.

6. De winsten

De winsten zijn deze die vastgelegd werden in het reglement van de WFA weddenschap dat op deze site kan ingezien worden.

7 Inbreuken

7.1 Zonder enig ander verhaal uit te sluiten, behoudt WFA zich het recht om aan elk Lid een verwittiging te geven, om tijdelijk of definitief een Lidmaatschap op te schorten, om een einde te maken aan de samenwerking en hem alle toegang tot de diensten te weigeren.

a.    Wanneer een Lid de huidige algemene voorwaarden of de per referentie ingesloten documenten niet in acht neemt.

b.    Wanneer WFA zich in de onmogelijkheid bevindt om de juistheid van de informatie, geleverd door het Lid, te controleren.

c.    Wanneer WFA vermoedt dat de daden van het Lid mogelijk de verantwoordelijkheid van WFA, van het Lid of de gebruikers inzet.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1    WFA heeft enkel een middelenverbintenis wat betreft de continuiteit van zijn diensten en de mogelijkheid gegeven aan de leden om deel te nemen aan weddenschappen.

8.2    Het Lid stemt toe om WFA, zijn beheerders, zijn agenten en bedienden, te ontslaan van elke verantwoordelijkheid aangaande schade tengevolge van het gebruik van zijn site, wat ook de redenen tot schade mogen zijn. WFA biedt  enkel technische mogelijkheden voor het plaatsen van weddenschappen aan zijn leden en kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de handelingen van zijn leden.

8.3    Zonder hierbij de uitwerking van de andere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden te beperken zal WFA niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade tengevolge van het verlies, de wijziging of de frauduleuze toegang tot de gegevens, de accidentele doorgave van een virus of van andere schadelijke elementen, van de houding, het gedrag of de handelwijze van een derde of een ander Lid, van de annulatie van een weddenschap.

8.4    Zonder de uitwerking van de andere bepalingen van deze overeenkomst te beperken, zal de verantwoordelijkheid van WFA, mocht deze ter discussie staan, welke de oorzaak of de vorm van de actie zou zijn, in geen geval, alle schadeloosstelling in aanmerking genomen, het bedrag van vijfhonderd (500) Euro kunnen overschrijden.

8.5    Zonder de uitwerking van de andere bepalingen van deze overeenkomst te beperken, zal WFA helemaal niet verantwoordelijk zijn voor een fout tengevolge overmacht, een toevallige gebeurtenis of tengevolge een derde of een slachtoffer van schade. Als toevallige gebeurtenissen worden beschouwd: pech en technische problemen betreffende het materiaal, de software met inbegrip van het internet, niet beperkt echter tot onderbrekingen, opschortingen of sluiting van de dienst. Het Lid erkent dat WFA niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor schade tengevolge deze problemen.

8.6    WFA garandeert niet dat de service continu zal zijn, zonder tijdelijke of definitieve onderbreking, zonder opschorting of fout.

8.7    WFA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typ-, transmissie en/of inschattingsfouten. WFA houdt zich het recht eventuele fouten inzake noteringen en/of resultaten achteraf en met terugwerkende kracht te verbeteren (bv. Het verkeerdelijk door elkaar halen van ploegen, noteringen, resultaten …)

8.8    WFA behoudt zich het recht voor om een weddenschap naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren, als het duidelijk is dat een of meer van de volgende situaties zich heeft voorgedaan:

  • Weddenschappen zijn aangeboden, geplaatst en/of geaccepteerd vanwege een fout;
  • Weddenschappen zijn geplaatst terwijl er technische problemen waren met de website, en zouden normaliter niet geaccepteerd zijn;
  • “Beïnvloed Spelen” is een door WFA verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de uitkomst van een wedstrijd of evenement kan beïnvloeden - direct of indirect.
  • “Syndicaal Spelen” is een door WFA verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de regels van WFA omzeilen - direct of indirect.
  • Een resultaat is direct of indirect beïnvloed door criminele handelingen;
  • In verband met de weddenschap is een publieke aankondiging gedaan die een significante invloed heeft op de noteringen.

8.9    Voorts worden alle geplaatste (en/of geaccepteerde) weddenschappen ongeldig verklaard in de volgende gevallen:

Wedden voor de wedstrijd;

  • Weddenschappen die zijn gedaan na aanvang van de wedstrijd;
  • Weddenschappen die zijn gedaan na aanvang van een hieraan verbonden evenement, en waar de omstandigheden in een directe en onweerlegbare wijze veranderd kunnen zijn

8.10 In het geval waarin dit reglement geen uitkomst biedt, behoudt WFA zich het recht voor de aanbiedingen op afzonderlijke basis naar eigen inzicht af te handelen op basis van billijkheid, volgens algemeen geaccepteerde normen, gebruiken en definities op het gebied van wedden.

8.11 De deadline (sluitingstijd) die wordt getoond op de website dient puur ter informatie. WFA behoudt zich het recht voor om het wedden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk stop te zetten, indien dit noodzakelijk geacht wordt.

8.12 Statistieken of redactionele tekst die op de WFA site gepubliceerd wordt, dient te worden opgevat als toegevoegde informatie, maar WFA erkent of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van deze informatie. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van een evenement.

8.13  WFA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade tengevolge van een buitensporig gebruik van een spelrekening door een Lid.

9. Conformiteit met de wet

WFA stelt uitdrukkelijk dat het deelnemen aan weddenschappen onderhevig is aan wettelijke beperkingen en zelfs verboden kan zijn in bepaalde landen.

De wedder die deelneemt aan de online weddenschappen aangeboden door WFA aanvaardt dat hij alleen ten volle verantwoordelijk is wat betreft de wettelijkheid van zijn daden tegenover de wet waaronder hij ressorteert.

De wedder erkent eveneens dat WFA geen informatieplicht heeft ten opzichte van de wedders wat betreft de wettelijkheid van hun daden op deze site en dat WFA niet verondersteld wordt de wedders in deze richting te verwittigen of op te voeden.

10. Correspondentie

Uitgezonderd uitdrukkelijk anders vermeld, moet elke correspondentie met WFA per post verstuurd worden naar Laneaustraat 119-133 te 1020 Brussel of per mail naar info@bingoal.be.

Elke informatie die bestemd is voor een Lid moet verstuurd worden naar het e-mail adres dat het Lid bij zijn registratie heeft doorgegeven aan WFA.

11. Juridische bevoegdheid

In geval van geschillen of verschillen gaan de partijen akkoord zich uitsluitend te onderwerpen aan het rechtsgebied van de rechtbanken van Brussel.

12. Opzegging en opschorting

In geval het Lid één van de voorwaarden van de huidige overeenkomst niet naleeft, heeft WFA het recht, zonder opzeg of schadevergoeding een einde te maken aan de spelrekening van het Lid, de gegevens en de databank die erbij vermeld zijn te annuleren, de toegang tot deze gegevens of databank te annuleren, of het Lid gedeeltelijk of totale toegang naar de diensten van WFA te verbieden, zonder enige nadelige erkentenis.

13. Intellectueel eigendom

De informatie en de databank die toegankelijk zijn op de site van WFA zijn de exclusieve eigendom van WFA. Het gebruik van deze gegevens door een Lid moet binnen een privaat of familiaal kader blijven. Deze informatie mag niet gebruikt worden, o.a. voor commerciële doeleinden of gekopieerd worden.

14. Reglement met betrekking tot promoties en bonussen

14.1.    Een klant mag slechts één spelersrekening hebben, dubbelrekeningen komen niet in aanmerking voor promoties. Er wordt slechts één bonus per persoon, huishouden, e-mailadres, bankkaartnummer of IP-adres toegekend.

14.2.    De klanten spelen eerst met hun eigen bijgedragen geld en daarna met hun bonusgeld.

14.3.    Een promotie is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties voor nieuwe klanten.

14.4.    Promoties zijn enkel geldig voor klanten die woonachtig zijn in België.

14.5.    Bingoal behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te oordelen of de voorwaarden voor de toekenning van deze promotie vervuld werden.

14.6.    Bingoal kan een onderzoek uitvoeren of verschillende rekeningen al dan niet aan eenzelfde persoon toebehoren.

14.7.    Indien bewijs bestaat dat het gebruik van deze promotie resulteert in gegarandeerde winst voor de klant of voor een groep klanten behoudt Bingoal zich het recht voor de promotie te annuleren en gelden voorkomend uit het bonusgedeelte terug te vorderen. Bovendien behoudt Bingoal zich het recht voor om de klant een administratief bedrag aan te rekenen ter hoogte van of groter dan de waarde van de bonus om administratieve kosten te dekken. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken voldoende documentatie ter bewijs van de identiteit van klanten te eisen alvorens deze promotie toe te kennen aan een nieuwe klant.

14.8.    Bingoal kan ten allen tijde en zonder opgave van reden de regels betreffende promoties en bonussen naar eigen inzicht aanpassen.

14.9.    In geval van niet-vervulling van deze voorwaarden behoudt Bingoal zich het recht voor om naar eigen goeddunken de gepaste handelingen te ondernemen.

14.10.    De online promoties op de website Bingoal.be zijn niet van toepassing bij Bingoal-verkooppunten.

14.11.    Naast deze algemene regels betreffende promoties gelden er ook specifieke regels dewelke verschillend kunnen zijn voor elke promotie.

14.12.    Eén enkele inzet zal niet verdeeld worden en meetellen voor de rondspeelvoorwaarden van verschillende bonussen.